Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, stran 1565.

  
Na podlagi 28. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni list RS, št. 86/16), 22.a in 22.b člena Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje (Uradni list RS, št. 104/11 in 80/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. redni seji dne 13. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni list RS, št. 86/16) se 1. člen spremeni in dopolni tako, da se za besedilom, ki se glasi »za izvajanje javne službe občinskega programa turizma,« doda besedilo, ki se glasi »za izvajanje javne službe ohranjanja narave na območju krajinskega parka Radensko polje,«.
2. člen 
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se v drugi alineji za besedo »turističnih« doda besedna zveza »in drugih«.
V 2. členu se za četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»izvaja in sodeluje pri izvajanju turističnih, kulturnih, rekreativnih in drugih prireditev«, peta in šesta alineja pa se ustrezno preštevilčita.
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: »Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni vodja.«.
4. člen 
Prva alineja 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»dva predstavnika lokalne skupnosti«.
V 13. členu se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»en predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave«, ostali alineji pa se ustrezno preštevilčita.«
5. člen 
V prvem odstavku 14. člena se besedilo, ki se glasi »Predstavnike ustanovitelja« nadomesti z besedilom, ki se glasi »Dva predstavnika lokalne skupnosti«.
Četrti odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja dejavnosti zavoda imenuje župan občine Grosuplje«.
6. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»Strokovni vodja« 
22.a člen 
Strokovni vodja vodi organizacijsko enoto zavoda (OE krajinski park), ki upravlja s krajinskim parkom, in je odgovoren za njeno strokovno delo.
Strokovni vodja je lahko oseba, ki izkazuje strokovno usposobljenost in poznavanje področja upravljanja krajinskega parka in izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo prejšnjo oziroma najmanj prvo bolonjsko stopnjo s področja naravoslovnih ved;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva narave.«
7. člen 
23. člen se spremeni in dopolni tako, da se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Za upravljanje Krajinskega parka Radensko polje bo oblikovana notranja organizacijska enota zavoda (OE KPRP) v skladu z Odlokom Krajinskem parku Radensko polje in njegovimi spremembami.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
8. člen 
24. člen se spremeni in dopolni tako, da se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»iz državnega proračuna za upravljanje krajinskega parka Radensko polje,«.
9. člen 
31. člen se spremeni in dopolni tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»13. člen odloka, ki določa 5 članov sveta zavoda, se začne uporabljati z imenovanjem novega sveta zavoda, do takrat pa svet zavoda sestavlja 6 članov in se v svet zavoda imenuje še član s strani ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.«
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2016
Grosuplje, dne 13. februarja 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.