Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

768. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina, stran 1612.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 34. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18), 19. in 68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji dne 12. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina 
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v kombiniranem oddelku starosti od 1. do 6. leta starosti znaša 416,53 EUR na otroka mesečno.
2. člen 
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke vključene v Vrtec Lavra, enota Tišina s podeljeno koncesijo, ki imajo stalno bivališče v Občni Tišina se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 358,67 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 57,86 EUR (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina pokrivala Občina Tišina iz sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen 
V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Občina Tišina pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Lavra, enota Tišina, določa kot maksimalni normativ 2 starostno kombinirana oddelka, v prvem starostno kombiniranem oddelku je lahko vključenih največ 19 otrok, v drugem starostno kombiniranem oddelku pa je lahko vključenih največ 17 otrok.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo Občina Tišina Vrtcu Lavra, enota Tišina v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen 
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Občina Tišina v primeru potreb zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 38,85 EUR na otroka.
6. člen 
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Za čas celotne odsotnosti v času trajanja krompirjevih, novoletnih in zimskih počitnicah se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine.
Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati 7 dni pred začetkom navedenih počitnic. Svojo odločitev sporočijo v anketi, ki jo staršem v pisni obliki posredujejo strokovni delavci.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Tišina na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina (Uradni list RS, št. 8/18).
8. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje.
Št. 007-0028/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.