Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

760. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje, stran 1596.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1; Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 3. redni seji dne 26. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Razkrižje.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Razkrižje.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci za plačilo) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1), in so na turističnem območju iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eurov, skupna višina obeh taks znaša 2,00 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eurov, skupna višina obeh taksa znaša 1,00 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse še:
– društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, športa, sociale, za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi,
– udeleženci mednarodnih programov in njihovi vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program v katerem sodelujejo udeleženci najmanj treh različnih tujih držav),
– udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve,
– osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost,
– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,
– gojenci socialnovarstvenih zavodov,
– osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine,
– osebe, ki so člani slovenskih reprezentanc,
– udeleženci državnih tekmovanj.
(2) Turistično takso za prenočevanje v višini 50% plačujejo poleg zavezancev navedenih v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1, še:
– osebe, ki prenočujejo v kampih,
– osebe, ki prenočujejo v glampingih,
– osebe, ki prenočujejo v zidanicah.
(3) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti z odločbo pristojnega organa iz 2. člena tega odloka, kot slednje predpisuje četrti odstavek 6. člena tega odloka.
6. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu oziroma iz zamejstva in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki deluje v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(3) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predloži najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem obratu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost nastanitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(postopek pobiranja turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, v imenu in za račun Občine Razkrižje oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Turistično in promocijsko takso so zavezanci dolžni nakazati na poseben račun Občine Razkrižje, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
10. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne pobira in odvaja turistične in promocijske takse v skladu s 7. členom tega odloka ali ne vodi evidence v skladu z 8. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 22/06).
12. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do uveljavitve tega odloka se zaračunava turistično takso, kot jo opredeljujeta Odlok o turistični taksi na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 22/06) in ZSRT-1, z dnem uveljavitve tega odloka pa se za višino turistične takse uporabljajo določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019-2
Šafarsko, dne 26. februarja 2019
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.