Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

613. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

614. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

688. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

BANKA SLOVENIJE

615. Sklep o spremembi Sklepa o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

616. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Varuhu človekovih pravic RS
617. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

618. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
619. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 33. seji dne 11. 3. 2019

OBČINE

Ajdovščina

620. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina

Beltinci

621. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
622. Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2019 v Občini Beltinci

Bistrica ob Sotli

623. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019

Borovnica

624. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2019

Celje

625. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MJ – 8 za območje opuščene mlekarne v Medlogu
626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica
627. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje
628. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2019
629. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
630. Sklep št. 1/19 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
631. Sklep št. 1/19 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Črnomelj

632. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
633. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje

Dobrna

634. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2019

Dravograd

635. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Ilirska Bistrica

636. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
637. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
677. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

638. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019
639. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020
640. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica
641. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti
642. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
643. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
644. Sklep o imenovanju komisije za sprejem otrok v vrtec
645. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
646. Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
647. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
648. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica
649. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Kranj

650. Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet krajevne skupnosti Golnik v Mestni občini Kranj dne 3. 3. 2019

Krško

651. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2019 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi
652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško
653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško
654. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško
655. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško
656. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško
657. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini Krško
658. Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnika lokalne skupnosti
659. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2019

Litija

660. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019
661. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2020

Ljubljana

662. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje
678. Sklep Sveta RCERO LJUBLJANA o potrditvi cen storitev družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2019–2021 za občine Ig, Velike Lašče, Cerklje na Gorenjskem in Vodice
679. Sklep Sveta RCERO LJUBLJANA o potrditvi cen storitev družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2019–2021
680. Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA
681. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Medvode

663. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode za mesec april 2019

Mežica

682. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2019
683. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Pivka

664. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J del

Rogatec

665. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019
666. Sklep o uskladitvi meje Občine Rogatec z Občino Rogaška Slatina

Sevnica

667. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02)

Sežana

668. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave

Slovenj Gradec

684. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.1)
685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2)

Šentjur

669. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur
670. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šentjur
671. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Tišina

672. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2019
673. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina

Trebnje

674. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje

Žužemberk

675. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019
676. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020
686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
687. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

POPRAVKI

689. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti