Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

638. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019, stran 1376.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 4. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
PRORAČUN 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
 14.897.553,95
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.736.930,27
70
DAVČNI PRIHODKI 
11.793.670,00
700 Davki na dohodek in dobiček
10.150.140,00
703 Davki na premoženje
1.354.530,00
704 Domači davki na blago in storitve
289.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.943.260,27
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.113.700,00
711 Takse in pristojbine
20.000,00
712 Globe in denarne kazni
26.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
73.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki
709.360,27
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
300.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
220.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
80.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
814.488,68
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
814.488,68
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
46.135,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
46.135,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
 20.766.792,09
40
TEKOČI ODHODKI 
5.131.015,63
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
826.786,28
401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
133.050,00
402 Izdatki za blago in storitve
4.015.179,35
403 Plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
156.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.899.494,04
410 Subvencije
79.900,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.698.658,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
629.292,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.491.644,04
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
9.475.482,42
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.475.482,42
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
260.800,00
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
191.300,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
69.500,00
III. PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–5.869.238,14
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500+501)
3.312.997,00
50
ZADOLŽEVANJE
3.312.997,00
500 Domače zadolževanje
3.312.997,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
63.847,68
55
ODPLAČILA DOLGA
63.847,68
550 Odplačila domačega dolga
63.847,68
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.620.088,82
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.249.149,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.869.238,14
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.620.088,82
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ivančna Gorica.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(4) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi prihodki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
(2) Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot lastna sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
(2) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence.
(3) Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke.
(4) Župan na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe (določenega s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov).
5.a člen 
(1) Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre nove postavke v proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, če je to potrebno za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev iz različnih virov.
(2) Sredstva za odprtje nove postavke se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, bodisi v okviru posameznega programskega področja ali med programskimi področji proračunske porabe.
5.b člen 
(1) Prerazporeditev pravice porabe župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
(2) Krajevne skupnosti lahko na predlog predsednika sveta prerazporejajo sredstva v okviru svojega finančnega načrta.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih povratnih in nepovratnih sredstev iz različnih virov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Proračunski uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(4) Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja sredstva med konti v okviru istega projekta v NRP.
(5) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba izhodiščne vrednosti projekta, vrednega nad 500.000,00 evrov, presega 20 % prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, mora spremembo predhodno potrditi občinski svet.
(6) Nove projekte lahko župan s sklepom uvrsti v načrt razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika, če proračunski uporabnik zanje zagotovi sredstva v proračunu s prerazporeditvami pravic.
(7) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(krajevne skupnosti) 
(1) Krajevnim skupnostim Občine Ivančna Gorica se zagotavljajo finančna sredstva za naslednje namene in naslednjih višinah:
– za delovanje: 66.000,00 evrov
– za vzdrževanje kulturnega doma ter poslovnega prostora posamezne Krajevne skupnosti: 2.500,00 evrov.
(2) Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 3.000,00 evrov, so veljavni le ob predhodnem pisnem soglasju župana.
(3) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
9. člen 
(proračunska rezerva) 
(1) Proračunska rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 6.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(4) Na podlagi sklepa župana se sredstva razporedijo na ustrezno proračunsko postavko proračunskega uporabnika ali pa se odpre nova postavka v proračunu, če sredstva za nepredviden namen niso bila zagotovljena.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen 
(odpis dolga) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prejšnjega odstavka tega člena ne všteva.
12. člen 
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine) 
(1) Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
(2) Župan lahko sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, zaradi nujnosti izvrševanja proračunskih nalog, za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000,00 evrov.
(3) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine sprejme župan, načrt ravnanja s premičnim premoženjem krajevne skupnosti sprejme svet posamezne krajevne skupnosti.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 3.312.997,00 evrov.
(2) Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev, največ do 5 % sprejetega proračuna.
(3) Občina v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
14. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje se v letu 2019 ne smejo zadolžiti in ne smejo izdajati poroštva.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0052/2018
Ivančna Gorica, dne 4. marca 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti