Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

629. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 1355.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 5. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje 
I. 
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 19,95 EUR na efektivno uro. Cena storitve znaša za nedeljske dni 24,26 EUR na efektivno uro, za praznične dni pa 25,13 EUR na efektivno uro.
II. 
Ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje znaša končna cena za uporabnika 5,50 EUR na efektivno uro.
III. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št: 122-44/2017 z dne 14. 11. 2017 (Uradni list RS, št. 64/17).
IV. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2019.
Št. 122-37/2018
Celje, dne 5. marca 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.