Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

640. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica, stran 1381.

  
Na podlagi določil 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16, 66/16, 58/17 in 43/18), 7. člena Odloka o načinuopravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 54/18) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. redni seji dne 4. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnosti in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(2) Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
2 PREDMET JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
3 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
5. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost v občini izvaja po območjih krajevnih skupnosti:
1. Ambrus,
2. Dob pri Šentvidu,
3. Ivančna Gorica,
4. Krka,
5. Metnaj,
6. Muljava,
7. Sobrače,
8. Stična,
9. Šentvid pri Stični,
10. Temenica,
11. Višnja Gora,
12. Zagradec.
6. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo na območjih občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
4 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
7. člen 
(pogoji) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so, da:
1. je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
2. ima zaposleni najmanj dve osebi,
3. ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
4. ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
5. ima najmanj eno transportno krsto,
6. zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
7. ne obstajajo izključitveni razlogi, ki jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.
(3) Pogoji in dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev se podrobno opredelijo v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji.
5 JAVNO POOBLASTILO 
8. člen 
(javno pooblastilo) 
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe nima javnih pooblastil.
6 SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
7 OBSEG MONOPOLA 
10. člen 
(obseg monopola) 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli za vsako posamezno območje iz petega člena enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na območju posamezne krajevne skupnosti.
8 ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
11. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
12. člen 
(čas trajanja koncesije) 
Koncesija se podeli za obdobje petih let.
9 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN PLAČILO KONCESIONARJA 
13. člen 
(viri financiranja javne službe) 
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz plačil uporabnikov storitev javne službe in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine. Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
(2) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe. Koncesionar mora elaborat o oblikovanju cen posredovati v potrditev občinskemu svetu.
(3) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvajanje javne službe. Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v višini dveh odstotkov (2 % ) od cene storitev javne službe, način plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
(4) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
10 NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.
11 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
15. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
1. če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
2. če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
3. če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
4. če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
5. zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
6. če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete točke prejšnjega odstavka.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo točko prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
19. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
12 NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
20. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
21. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja) 
(1) Javni razpis in izbira koncesionarja se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo.
(2) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno prijav in ponudb ter ugotovitev sposobnosti imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog in ponudb.
(3) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija sestavi poročilo in navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve ter razvrsti ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom.
(4) Komisija posreduje poročilo občinski upravi, ki izvede upravni postopek za podelitev koncesije.
(5) Javni razpis je veljaven, če se nanj za vsako območje po tem odloku prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
(6) Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nikogar izmed ponudnikov, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe in sicer brez povrnitve kakršnihkoli stroškov in škode.
22. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka in/ali razpisni dokumentaciji.
(3) Merilo za izbor koncesionarja je najugodnejša ponudbena cena javne službe, ki je predmet koncesije.
(4) Natančnejša merila in njihovo vrednotenje za izbiro koncesionarja so sestavni del razpisne dokumentacije.
13 ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 21. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke v upravnem postopku.
14 ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
24. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji) 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
15 DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
15.1 Prenos koncesije
25. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
15.2 Višja sila
26. člen 
(dolžnosti in pravice koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
15.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
15.4 Začasen prevzem
28. člen 
(začasen prevzem) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
15.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen 
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
15.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
16. KONČNA DOLOČBA 
31. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2018
Ivančna Gorica, dne 4. marca 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost