Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

641. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti, stran 1384.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo merila, višina in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma vseh drugih delovnih teles, ki jih imenujeta Občinski svet Občine Ivančna Gorica ali župan v skladu s statutom in prejemki članov svetov krajevnih skupnosti.
2. člen 
(1) Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan Občine Ivančna Gorica, podžupan Občine Ivančna Gorica in člani Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.
(2) Občinski funkcionarji Občine Ivančna Gorica opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Za opravljanje funkcije imajo pravico do plačila.
(3) Občinski funkcionarji, ki opravljajo funkcijo poklicno, imajo pravico do plače.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL OZIROMA NAGRADE ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
3. člen 
(1) Osnovna plača župana in podžupana se v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določi glede na uvrstitev v plačne razrede.
(2) Za opravljanje funkcije župana, ki sodi v četrto skupino občin glede na število prebivalcev, je določen 53. plačni razred.
(3) Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(4) Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(5) Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen 
(1) Če podžupan opravlja funkcijo poklicno, se njegova osnovna plača glede na število prebivalcev v občini uvrsti od 38. do 45. plačnega razreda.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred Občinski svet Občine Ivančna Gorica.
(3) Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
5. člen 
(1) Podžupanu Občine Ivančna Gorica, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini do 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(2) Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
6. člen 
(1) Mesečno izplačilo za nepoklicnega podžupana se opravi na podlagi sklepa o uvrstitvi v plačni razred. Višina plačila v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika določi župan s sklepom, v katerem pri uvrstitvi v plačni razred upošteva obseg dela in pooblastila podžupana.
(2) Plačilo za opravljanje funkcije ostalih nepoklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma pogodbe.
7. člen 
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so sejnine za udeležbo na sklepčni redni ali sklepčni izredni seji občinskega sveta oziroma za udeležbo na sklepčni redni ali izredni seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica določijo v določenem odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana, nadomeščanje po zakonu) – 8,8625 %,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta in izredni, ki traja vsaj 2 uri – 7,3854 %,
– udeležbo na izredni seji, ki traja do 3 ure občinskega sveta – 4,4312 %,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 4,4312 %,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 4,1358 %.
(3) Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in sklepčne izredne seje. V primeru prekinjene seje, zaradi prekoračitve časa trajanja (nad 4 ure) se za nadaljevanje seje izplača:
– če nadaljevanje seje traja od 2–4 ure 50 % sejnine,
– če nadaljevanje seje traja od 1–2 uri 25 % sejnine.
(4) Plačilo za opravljanje funkcije se ne izplačuje za korespondenčno sejo in slavnostno sejo, na kateri ni obravnave vsebinskih točk.
(5) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, ne sme presegati zakonsko določene višine.
8. člen 
(1) Predsedniku in članom nadzornega odbora se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na sklepčni redni ali sklepčni izredni seji. Člani nadzornega odbora so upravičeni tudi do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
(2) Sejnina se določi v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer za:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora – 10,3396 %;
– udeležbo na seji nadzornega odbora – 7,3854 %;
– udeležbo predsednika(-ce) ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta – 7,3854 %.
(3) Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi ju prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo ter glede na zahtevnost posameznega nadzora, in sicer:
– zelo zahteven nadzor (ZZN) od 10 do 15 ur dela – 11,8167 %;
– zahteven nadzor (ZN) od 5 do 10 ur dela – 8,8625 %;
– manj zahteven nadzor (MZN) od 3 do 5 ur dela – 5,9083 %.
(4) Nadzorni odbor mora uskladiti plan nadzora z razpoložljivimi sredstvi v proračunu oziroma mora županu predložiti okvirni program nadzorov pred pripravo proračuna za naslednje obdobje.
(5) Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora računovodstvu Občine Ivančna Gorica predloži poročilo o opravljenem nadzoru, v katerem je med drugim določena zahtevnost in čas izvedbe posameznega nadzora. K poročilu priloži sklep o imenovanju pooblaščencev za opravo posameznega nadzora ter izdelano končno poročilo, lahko tudi zapisnik seje nadzornega odbora.
(6) Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in sklepčne izredne seje.
(7) Plačilo za opravljanje funkcije se ne izplačuje za korespondenčno sejo.
III. SEJNINE ČLANOM DRUGIH ORGANOV 
9. člen 
(1) Določanje sejnine članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom občinskega štaba civilne zaščite, članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugih organov, ki jih s sklepom imenuje občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sklepčnih rednih in sklepčnih izrednih sejah organov, in sicer v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, za:
– funkcijo predsednika organa, ki ga imenuje občinski svet ali župan v višini 4,4312 %;
– za funkcijo člana delovnega telesa občinskega sveta in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine, v višini 4,1358 %.
(2) Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in sklepčne izredne seje.
10. člen 
(1) Odgovornemu uredniku, ki nepoklicno opravlja delo in članom uredniškega odbora se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila, za sestanke uredniškega odbora, določi plačilo v obliki sejnine, v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– odgovornega urednika v višini 4,4312 %,
– člana uredniškega odbora v višini 4,1358 %.
(2) Sejnino se izplačuje na podlagi sklepa o imenovanju in evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in sklepčne izredne seje.
(3) Plačilo za opravljanje funkcije se ne izplačuje za korespondenčno sejo.
(4) Odgovornemu uredniku se v aktu o njegovem imenovanju za odgovornega urednika občinskega glasila Klasje določi plača – pavšalni mesečni znesek za opravljanje funkcije.
IV. SEJNINE PREDSEDNIKOM IN ČLANOM SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
11. člen 
(1) Svet posamezne krajevne skupnosti v Občini Ivančna Gorica se lahko odloči, da se članom sveta krajevne skupnosti za vsako udeležbo na sklepčni redni in sklepčni izredni seji izplača sejnina v višini od 0,75 % do 3,0 % vrednosti osnovne plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
(2) Odločitev o izplačevanju sejnine in o dejanski višini izplačila v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom.
(3) S sklepom iz prejšnjega odstavka tega člena svet krajevne skupnosti določi tudi način vodenja evidence prisotnosti članov sveta na sejah ter način izplačevanja sejnine.
(4) Sredstva za izplačevanje sejnin iz tega člena zagotovijo krajevne skupnosti v svojih proračunih.
12. člen 
(1) Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica ter njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve, pravico do enkratnega nadomestila.
(2) Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije, najkasneje v tridesetih dneh po razpisu volitev ali referenduma.
(3) V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada občinski volilni komisiji za prisotnost na sejah nagrada v obliki sejnine, in sicer za predsednika in njegovega namestnika v višini 4 % osnovne mesečne plače župana, za člane in njegove namestnike ter tajnika pa v višini 3,5 osnovne mesečne plače župana.
13. člen 
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles Občine Ivančna Gorica na sejah vodi javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave, potrjuje pa predsedujoči na seji.
14. člen 
(1) Občinska uprava spremlja izplačevanje sejnin in o izplačanih zneskih redno oziroma najmanj ob polletju in v oktobru seznanja Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ivančna Gorica.
(2) Če se izplačani zneski približujejo zakonski zgornji meji, mora Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ivančna Gorica za preostanek leta določiti sejnine v takih deležih županove osnovne plače, da zakonsko dovoljen znesek izplačil ne bo presežen.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
15. člen 
(1) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani vseh drugih organov Občine Ivančna Gorica, tudi člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, člani občinskega štaba civilne zaščite, člani sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člani uredniškega odbora, člani občinske volilne komisije, kakor tudi člani projektnih skupin in drugih strokovnih komisij, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pa niso posebej obravnavani v tem pravilniku ter člani svetov krajevnih skupnosti, imajo v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, pravico do povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov, na katere so vabljeni.
(2) Stroški prevoza na seje se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega prebivališča do kraja seje, za število prevoženih kilometrov. Kilometrina se izplača v skladu z zakonodajo.
(3) Za potrebe izplačil iz prejšnjega odstavka tega člena morajo osebe iz prvega odstavka tega člena v računovodsko službo Občine Ivančna Gorica podati izjavo o uveljavljanju prevoznih stroškov, ki jo podajo ob izvolitvi oziroma imenovanju, vsaki spremembi, ki ima vpliv na izplačilo in ko to zahteva zakonodaja.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo v okviru veljavne zakonodaje pravico do povračila potnih stroškov, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
(5) Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
(6) Članu sveta krajevne skupnosti lahko izda potni nalog predsednik krajevne skupnosti, predsedniku pa njegov namestnik ali tajnik krajevne skupnosti.
(7) Župan Občine Ivančna Gorica lahko za službene namene in za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi oziroma izvolitvi za župana Občine Ivančna Gorica stalno uporablja lastno prevozno sredstvo, in sicer za opravljanje nalog v kraju sedeža Občine Ivančna Gorica in v drugem kraju oziroma na območju Republike Slovenije.
(8) Kilometrina za stalno uporabo lastnega prevoznega sredstva župana se izplačuje na podlagi mesečne evidence uporabe lastnega vozila v službene namene, in sicer v zakonsko dovoljeni višini.
(9) Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave.
(10) Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem potovanju.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA IN USKLAJEVANJA PREJEMKOV 
16. člen 
(1) Sredstva za prejemke, navedene v tem pravilniku, zagotovijo neposredni uporabniki v svojih proračunih. Prejemki se izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec.
(2) Plača župana in plača podžupana, ki opravljata funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno za nazaj do 5. dne v mesecu.
(3) Plačila nepoklicnemu županu, nepoklicnemu podžupanu, članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Ivančna Gorica se izplačujejo mesečno za nazaj do 5. dne v mesecu.
(4) Povračila, nadomestila in drugi prejemki, določeni v tem pravilniku, se izplačujejo hkrati s plačo oziroma drugimi plačili.
(5) Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in izplačila na drugih podlagah se usklajujejo skladno z zakonodajo, ki ureja področje plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki pa v skladu s zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki jih urejajo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 107/12).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019-1
Ivančna Gorica, dne 4. marca 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost