Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

646. Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica, stran 1389.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-KAN-MKČN/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,3228 EUR/m3
– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
0,4440
20 < DN < 40
3
1,3320
40 ≤ DN < 50
10
4,4400
50 ≤ DN < 65
15
6,6600
65 ≤ DN < 80
30
13,3200
80 ≤ DN < 100
50
22,2000
100 ≤ DN < 150
100
44,4000
150 ≤ DN
200
88,8000
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje.
Št. 354-0008/2019-8
Ivančna Gorica, dne 4. marca 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost