Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

703. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2019), stran 1516.

  
Na podlagi drugega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2019) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Čičarija (2019) št. 14 – 8/19 z dne 3. 12. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen 
Letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Čičarija (2019) je izdelan v treh izvodih za 11.401,56 ha gozdov, ki ležijo na Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Hrpelje - Kozina in Koper, oziroma v katastrskih občinah Gročana, Draga, Ocizla, Prešnica, Materija, Hrpelje, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Ritomeče, Markovščina, Gradišče, Obrov, Poljane in Golac.
3. člen 
Na podlagi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018, sprejetega s Pravilnikom o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2009–2018) (Uradni list RS, št. 101/09), so za leto 2019 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 25.109 m3, od tega 8.859 m3 iglavcev in 16.250 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 3,23 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 25,87 ha;
4. zaščita s 710 m ograje;
5. vzdrževanje 250 m ograj;
6. graditev 3 km in vzdrževanje 23,5 km protipožarnih presek;
7. postavitev ene in vzdrževanje treh protipožarnih tabel ter
8. 1,8 dni varstva pred žuželkami.
4. člen 
V letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
5. člen 
Po en izvod letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana, na Krajevni enoti Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2019).
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-370/2018
Ljubljana, dne 15. marca 2019
EVA 2019-2330-0026
Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano