Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

767. Pravilnik o sofinanciranju nakupa kopalnih kart v Zdravilišču Radenci za občane Občine Tišina, stran 1611.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji dne 12. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju nakupa kopalnih kart v Zdravilišču Radenci za občane Občine Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, višino ter postopek, po katerem se sofinancira nakup kopalnih kart za kopanje v Zdravilišču Radenci.
2. člen
(1) Občina Tišina (sofinancer) sofinancira nakup kopalnih kart iz 1. člena tega pravilnika, z namenom omogočiti občanom Občine Tišina uporabo kopališča oziroma bazenskih kompleksov v Zdravilišču Radenci po posebnih cenah, določnih v tem pravilniku in vsakoletni pogodbi sklenjeni z lastnikom zdravilišča (izvajalec storitve).
(2) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo v proračunu Občine Tišina.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI 
3. člen 
Do sofinanciranja nakupa kopalnih kart so upravičeni občani Občine Tišina s stalnim prebivališčem v Občini Tišina.
4. člen 
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je lahko občan Občine Tišina upravičen do sofinanciranja, so:
– predložitev osebnega dokumenta izvajalcu storitev, ki se sofinancirajo, iz katerega je razvidno stalno prebivališče v Občini Tišina,
– za namen izdelave izkaznice, ki jo izda izvajalec storitve, mora posameznik le-temu zagotoviti tudi svojo osebno fotografijo, ki kasneje ob posamičnih obiskih bazenskih kompleksov, služi njegovi identifikaciji. Na izkaznici je navedeno ime, priimek in naslov občana, osebna fotografija ter črtna koda.
III. POSTOPEK 
5. člen 
(1) Za upravičenost do predmetnega sofinanciranja mora posameznik na recepciji ob nakupu kopalnih kart, predložiti izkaznico iz 4. člena tega pravilnika.
(2) V primeru dvoma, lahko izvajalec storitve, zaradi preveritve identitete, od posameznika zahteva tudi predložitev osebnega dokumenta.
6. člen 
(1) Posameznik kopalne karte po ugodnejši ceni, plača neposredno na blagajni ob obisku bazenskih kompleksov na recepciji Zdravilišča Radenci.
(2) Koriščenje bazenskih kompleksov po sofinanciranih cenah, je možno vsak dan v letu.
IV. VIŠINA SOFINANCIRANJA 
7. člen 
Cene kopalnih kart po znižani ceni in delež sofinanciranja, ki ga zagotovi Občina Tišina v proračunu, se določijo v vsakoletni pogodbi, sklenjeni med Občino Tišina kot sofinancerjem in lastnikom zdravilišča, kot izvajalcem storitve.
V. DOLŽNOSTI IZVAJALCA STORITVE 
8. člen 
(1) Izvajalec storitve je dolžan voditi mesečno evidenco obiskov, ki mora vsebovati poleg števila obiskov tudi imena, priimke in naslove občanov ter številke izkaznic. Iz mesečne evidence mora biti razvidno skupno število vseh obiskov.
(2) Na podlagi mesečne evidence iz prvega odstavka tega člena, izvajalec storitve sofinancerju izstavi račun za pretekli mesec z rokom zapadlosti 30 dni.
(3) Izvajalec storitve je dolžan pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov, iz evidence prvega odstavka tega člena upoštevati določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in relevantno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
VI. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.