Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

743. Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo, stran 1568.

  
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in Odloka o glasilu Občine Ig (Uradni list RS, št. 50/10) je Občinski svet Občine Ig na 3. redni seji z dne 13. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega in uradnega glasila Občine Ig »Mostiščar«, katerega ustanovitelj je Občinski svet Občine Ig z dne 19. 4. 1995. Občina Ig prevzema vse izdajateljske pravice v skladu z Zakonom o medijih in s tem odlokom.
2. člen 
Naslov uredništva glasila je: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
3. člen 
Glasilo izide do 10 krat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga v tiskani obliki prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Ig.
Spletna izdaja posamezne številke glasila »Mostiščar« se objavi na uradni spletni strani Občine Ig sočasno s tiskano izdajo.
4. člen 
Programsko oziroma vsebinsko zasnovo glasila pripravi izdajateljski svet v sodelovanju z uredniškim odborom, potrdi pa jo občinski svet.
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini, uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
II. IZDAJATELJSKI SVET, UREDNIŠKI ODBOR 
5. člen 
Glasilo ima izdajateljski svet, ki ga sestavlja 5 članov občinskega sveta. Izdajateljski svet imenuje občinski svet. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog na podlagi predlogov podanih s strani strank oziroma svetniških skupin, ki so zastopane v občinskem svetu.
Izdajateljski svet izvaja nadzor nad izvajanjem sprejete uredniške politike in odloča o pritožbah na delo in odločitve uredniškega odbora.
6. člen 
Uredniški odbor ima 5 članov, eden od njih je tudi odgovorni urednik, eden pa namestnik odgovornega urednika. Za odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in ostale člane uredniškega odbora se objavi javni razpis v Mostiščarju oziroma na spletni strani Občine Ig. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog izmed prispelih prijav. Uredniški odbor imenuje občinski svet.
7. člen 
Člani uredniškega odbora so v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
8. člen 
Mandat uredniškega odbora traja štiri leta.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imenovanje. Nadomestne člane uredniškega odbora se imenuje po enakem postopku kot je opredeljeno v 6. členu.
9. člen 
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti namestnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
10. člen 
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo namestnika odgovornega urednika ali člana uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.
Sejo uredniškega odbora lahko skliče tudi izdajateljski svet glasila.
Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.
11. člen 
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev, ki delujejo oziroma imajo sedež v Občini Ig, da v glasilu ob enakih možnostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča.
Izven volilne kampanje imajo politične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki so kandidirale na lokalnih volitvah na voljo polovico brezplačne strani za poročanje o svojih lokalnih aktivnostih. Do polovice brezplačne strani je upravičen poslanec državnega zbora oziroma evropski poslanec iz Občine Ig.
Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev obvestiti avtorja in izdajateljski svet.
Uredniški odbor mora zavrniti neavtoriziran prispevek.
12. člen 
Uredniški odbor po seji uredniškega odbora za posamezno številko oziroma pred izplačilom honorarjev, pošlje poročilo občinski upravi.
Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Ig, letno pa se ga uskladi s Proračunom Občine Ig.
13. člen 
Organizacijsko tehnična in administrativna opravila za glasilo opravljajo v občinski upravi Občine Ig.
III. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA 
14. člen 
Občina Ig zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz proračuna.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem oglasov in drugih objav.
15. člen 
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev. Finančno poslovanje za glasilo opravlja finančna služba Občine Ig. Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor Občine Ig.
16. člen 
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora;
– stroški priprave in tiska časopisa;
– stroški dostave časopisa;
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora;
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
IV. POSEBNE DOLOČBE 
17. člen 
Vse politične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje možnost objavljati volilne oglase in sporočila, ki so fakturirana po posebnem ceniku volilnih oglasov, ki ga sprejme občinski svet oziroma po rednem ceniku. V kolikor je sprejet posebni cenik volilnih oglasov in sporočil se ga objavi v predhodni številki ali na spletni strani Občine Ig.
Volilni oglasi in sporočila se objavijo v vrstnem redu, izžrebanem za volilne liste.
18. člen 
S tem odlokom preneha veljati Odlok o glasilu Občine Ig (Uradni list RS, št. 50/10). Odlok stopi v veljavo z dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-0006/2019
Ig, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti