Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

752. Pravilnik o sredstvih za delo članov Občinskega sveta Občine Komen, stran 1586.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 4. redni seji dne 14. 3 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo članov Občinskega sveta Občine Komen 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji za pridobitev sredstev, višina sredstev za delo članov občinskega sveta, namene za katere se sredstva lahko porabijo ter nadzor nad namensko porabo sredstev.
II. FINANČNA SREDSTVA 
2. člen 
Občinski svet na predlog župana določi višino finančnih sredstev za delo članov občinskega sveta z odlokom o proračunu Občine Komen za tekoče leto.
Višina finančnih sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme presegati 200 EUR na člana občinskega sveta.
3. člen 
Poraba finančnih sredstev se vodi za vsakega člana občinskega sveta posebej.
Član občinskega sveta (predlagatelj) za upravičene namene izstavi vlogo za kritje stroškov iz sredstev za delovanje članov občinskega sveta, ki je hkrati tudi vloga za izdajo naročilnice v imenu in za račun občine. Naročilo izvede občinska uprava ob upoštevanju predpisov s področja javnega naročanja. Predlagatelj izdaje naročilnice je pred izdajo vloge za kritje stroškov dolžan preveriti ali so zagotovljena zadostna proračunska sredstva ter je dolžan preveriti ceno in pridobiti tudi druge ponudbe, kadar oceni, da bi bilo to bolj gospodarno ter kadar podvomi v višino ponujene cene v smislu odstopanja od običajnih cen za primerljivo naravo blaga ali storitev.
Vsak račun se mora glasiti na naslov občine.
Naročilnico podpiše župan na predlog člana občinskega sveta. Naročilnici mora biti priložena vloga ter ustrezna ponudba oziroma predračun.
Član občinskega sveta mora v roku 7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga, občinski upravi dostaviti poročilo o opravljeni storitvi ali potrjeno dobavnico.
III. NAMEN PORABE SREDSTEV 
4. člen 
Člani občinskega sveta lahko sredstva za delovanje v višini iz 2. člena tega pravilnika porabijo izključno za svoje delovanje, povezano z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta, in sicer za:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje pisarniške, računalniške in druge opreme,
– plačilo stroškov fotokopiranja gradiv,
– plačilo tiska,
– nakup strokovne literature,
– plačilo izobraževanja in dodatne strokovne pomoči,
– plačilo stroškov seminarjev, predavanj, okroglih miz, posvetov z občani, konferenc ipd, neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in stroški organizacije le-teh.
Osnovna sredstva, kupljena za potrebe člana občinskega sveta so last Občine Komen.
5. člen 
Z namenom združevanja sredstev za delo članov občinskega sveta, se lahko člani občinskega sveta združujejo v tako imenovane svetniške skupine.
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah.
Vodja svetniške skupine mora v tem primeru občinski upravi predložiti seznam članov občinskega sveta, ki so povezani v svetniško skupino s podpisano izjavo člana občinskega sveta, da je član svetniške skupine. V primeru izstopa iz svetniške skupine, mora član občinskega sveta občinski upravi posredovati podpisano izjavo o izstopu iz svetniške skupine. V primeru prestopa člana občinskega sveta iz ene svetniške skupine v drugo se pravica do uporabe sredstev prenese na drugo svetniško skupino oziroma samostojnega člana občinskega sveta.
Vodja svetniške skupine izstavi vlogo za kritje stroškov ob smiselnem upoštevanju 3. člena tega pravilnika.
IV. RAVNANJE S SREDSTVI IN NADZOR 
6. člen 
Člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi, namenjenimi za delo članov občinskega sveta ravnati kot dober gospodar ter jih uporabljati namensko in v skladu z določili tega pravilnika in veljavno zakonodajo.
Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren član občinskega sveta oziroma vodja svetniške skupine.
Nadzor nad zakonito in pravilno porabo sredstev zagotavljata občinska uprava in Nadzorni odbor.
7. člen 
V letu volitev v Občinski svet Občine Komen lahko člani občinskega sveta sprejemajo obveznosti do dneva razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila za lokalne volitve.
Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za delovanje članov občinskega sveta, ne prenašajo v proračun naslednjega leta.
E-račun za naročilo za tekoče proračunsko leto mora biti izdan najkasneje do 30. novembra tekočega proračunskega leta.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2019-4
Komen, dne 14. marca 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic l.r.