Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Ob-1679/19, Stran 569
Svet zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor na podlagi sklepa 8. seje z dne 28. 2. 2019 in v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L; v nadaljevanju ZOFVI) razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vlogi ne smeta biti starejši od 30 dni),
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor, Gledališka ul. 6, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
K prijavi pa lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
S pomanjkljivimi vlogami bo svet zavoda ravnal kot z nepopolnimi vlogami.
Svet zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor