Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

728. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Črenšovci, stran 1547.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi službenih vozil Občine Črenšovci 
SPLOŠNE ODLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa upravičenost do uporabe, nadzor nad uporabo in vzdrževanje službenih vozil Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Službena vozila so delovna sredstva, ki jih uporabljajo funkcionarji, zaposleni v občinski upravi, člani komisij in odborov občine ter druge osebe po posebni odobritvi župana (v nadaljevanju: uporabniki), za opravljanje svojih nalog. Vozila so last občine, zato mora vsak uporabnik z njimi ravnati kot dober gospodar v skladu s tehničnimi navodili, da bi zagotovil svojo osebno varnost in daljšo uporabnost vozila.
VOZILA ZA SLUŽBENE POTREBE 
3. člen 
Za uporabnike se vozila določijo po potrebi, glede na opravljanje del in nalog. Uporabnikom se vozila dodelijo v omejeno rabo oziroma za konkretne naloge.
Vozila, ki so dodeljena v omejeno rabo, se uporabljajo v službeni namen, to je za službene poti. V takem vozilu lahko uporabnik prevaža osebe, ki nimajo neposredne povezave z namenom uporabe vozila, na lastno odgovornost.
Vozila za opravljanje službenih potreb in zadolžitev so lahko dodeljena uporabnikom, ki le-ta potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog. Dodeljena so lahko za nekaj ur ali za določen dan.
Vozilo se uporabniku dodeli na njegov predlog.
Uporaba vozil je namenjena izključno za službene namene. Po opravljeni poti uporabnik preda ključe vozila in izpolnjeni potni nalog službi računovodstva.
4. člen 
Javni uslužbenec režijskega obrata skrbi za:
– popravilo vozil,
– servis in vso potrebno opremo vozil,
– menjavo pnevmatik,
– preventivno vzdrževanje vozil.
UPORABNIKI 
5. člen 
Uporabnik službenega vozila je lahko le funkcionar, delavec zaposlen v občinski upravi, član komisije ali odbora občine ter druge osebe po posebni odobritvi župana, ki:
– imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije,
– so psihofizično sposobni upravljati z vozilom in
– imajo ustrezen potni nalog.
GORIVO IN DOKUMENTI 
6. člen 
Službeno vozilo ima plačilno kartico prodajalcev goriva. Kartica velja le za nabavo goriva za določeno vozilo in se ne sme uporabljati v kakršnekoli druge namene, razen po posebni odobritvi župana.
V primeru izgube ali odtujitve kartice mora uporabnik vozila to takoj sporočiti županu. Pri nabavi goriva je uporabnik dolžan z lastnoročnim podpisom potrditi točnost vpisane količine goriva oziroma maziva na računu – dobavnici. Kopije računov mora uporabnik vozila oddati službi računovodstva.
V kolikor uporabnik vozila nabavi gorivo pri prodajalcu goriva, za katerega nima plačilne kartice, se mu po predloženem računu ti stroški povrnejo.
7. člen 
Vozilo ima knjigo evidence v katero uporabniki vpisujejo prevožene kilometre, nabavljeno gorivo in morebitne napake na vozilu.
Za službena vozila izdaja župan potni nalog, ki služi kot dnevnik, izpolnjujejo pa jih uporabniki vozil.
ZAVAROVANJE, NEZGODE IN PREKRŠKI 
8. člen 
Vozila so zavarovana z obveznim avtomobilskim zavarovanjem in tudi kasko zavarovanjem. V posameznih primerih lahko župan odloči, da določeno vozilo, zaradi izrabljenosti in majhne vrednosti, ni kasko zavarovano.
9. člen 
Uporabnik vozila je dolžan vsako nezgodo ali poškodbo vozila, tudi v primeru, ko vozilo poškoduje neznana oseba, prijaviti policiji in županu, ki je izdal potni nalog.
10. člen 
Za vsak prekršek je odgovoren voznik – uporabnik vozila, ki je prekršek storil. Denarno kazen plača sam, ravno tako trpi tudi vse druge oblike sankcij, ki mu jih izreče sodnik za prekrške.
UPORABA VOZILA 
11. člen 
Uporabniki vozil uporabljajo le-te v službene namene, to pa pomeni, da morajo uporabljati najprimernejše relacije za službena potovanja in izvedbo delovnih nalog.
PARKIRANJE IN PRVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL 
12. člen 
V času, ko se vozila ne uporabljajo, oziroma ne koristijo za opravljanje dela, so jih uporabniki dolžni parkirati na dvorišču občine.
13. člen 
Vsako ugotovljeno tehnično pomanjkljivost, poškodbo, primanjkljaj, oziroma izgubo opreme, morajo uporabniki vozil takoj sporočiti županu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-04/2019-38
Črenšovci, dne 7. marca 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja l.r.