Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. 033-5/2019 Ob-1677/19, Stran 569
Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje, v skladu z 58. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17) ter sklepa 9. redne seje Sveta Vrtca Anice Černejeve z dne 14. 3. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – če ravnateljskega izpita kandidat/-ka nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Anice Černejeve