Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

715. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2019, stran 1524.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 4. redni seji dne 20. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Braslovče za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/ Podskupina Kontov
BESEDILO
Proračun leta 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.983.914
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.718.882
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.800.915
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.298.245
703 Davki na premoženje
400.010
704 Domači davki na blago in storitve
102.660
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
917.967
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
451.967
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Denarne kazni
7.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
10.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
443.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
073
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
265.032
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
194.536
741 Prejeta sredstva iz državne. proračuna iz sredstev proračuna EU
70.496
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.020.557
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.633.670
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
418.330
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
66.955
402 Izdatki za blago in storitve 
1.097.855
403 Plačila domačih obresti 
20.530
409 Rezerve 
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.782.435
410 Subvencije
115.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.194.080
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
164.735
413 Drugi tekoči domači transferi 
308.120
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.492.552
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.492.552
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
111.900
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
71.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
40.200
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–36.643
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j. p.
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
51.109
500 Domače zadolževanje 
51.109
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
209.175
550 Odplačila domačega dolga 
209.175
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
–194.709
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–158.066
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
36.643
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
198.568
9009 Splošni sklad za drugo 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Braslovče: http://www.braslovce.si/.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, prihodki od koncesijskih dajatev za tajnostno gospodarjenje z divjadjo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in druge predpisane namenske dajatve, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je bil izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Braslovče se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in o njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Novi projekti se v utemeljenih primerih lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov med proračunskim letom, o čemer s sklepom odloči župan. O uvrstitvi novih programov župan poroča občinskemu svetu v okviru polletnega oziroma letnega poročila.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo drugega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve Načrta razvojnih programov zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
8. člen
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2019 izloči 10.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5 % prejemkov proračuna. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet ob polletnem poročilu in na koncu leta z zaključnim računom.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 20.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 na prošnjo dolžnika odpiše dolgove, ki jih ima dolžnik do občine, in sicer do višine 500,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 51.109,00 eurov.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Braslovče (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je občina), se v letu 2019 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Braslovče v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2018-18
Braslovče, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar l.r.