Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

718. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cankova, stran 1532.

  
Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 3. seji dne 7. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cankova 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje občinske uprave (v nadaljevanju: občinska uprava) Občine Cankova (v nadaljevanju: občina),
– organe in notranje organizacijske enote, njihova delovna področja in njihova medsebojna razmerja,
– način vodenja občinske uprave, organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot,
– naloge, pooblastila in odgovornosti direktorice oziroma direktorja občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktor občinske uprave), vodij organov občinske uprave in vodij notranjih organizacijskih enot,
– način sodelovanja med organi občinske uprave, notranjimi organizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami.
(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občine ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine.
2. člen 
(notranja organizacija občinske uprave) 
(1) Notranjo organizacijo občinske uprave sestavljajo organi občinske uprave in notranje organizacijske enote organov občinske uprave.
(2) Organi občinske uprave so:
– oddelki,
– sekretariat občine za splošne zadeve (v nadaljevanju: sekretariat),
– občinska inšpekcija.
(3) Za opravljanje občinskih javnih služb v občini se v okviru občinske uprave ustanovijo:
– režijski obrat: za opravljanje občinskih gospodarskih javnih služb se ustanovi režijski obrat;
– javni zavodi: za opravljanje občinskih negospodarskih javnih služb se z aktom o ustanovitvi ustanovijo javni zavodi brez statusa pravne osebe javnega prava.
(4) Za zastopanje občine ter po pooblastilu tudi drugih pravnih oseb, ki jih je ustanovila občina, pred sodišči in drugimi državnimi organi se ustanovi občinsko odvetništvo.
(5) Notranje organizacijske enote, ki se ustanovijo z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest znotraj organa občinske uprave za učinkovitejše izvajanje upravnih in drugih nalog z delovnega področja organa občinske uprave so:
– referati: referat se oblikuje v oddelku za izvajanje posameznih funkcij, če so za to področje sistemizirana najmanj 3 delovna mesta, v oddelku pa najmanj 10 delovnih mest.
– glavna pisarna: glavna pisarna se oblikuje v sekretariatu za opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, nalog vložišča ter nalog sprejemne in informacijske pisarne.
– službe: služba se oblikuje znotraj sekretariata za opravljanje posameznih vrst strokovno-tehničnih, organizacijskih in drugih spremljajočih nalog ne glede na število sistemiziranih delovnih mest.
3. člen 
(usmerjanje in nadzor nad delom občinske uprave) 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
(3) Organ občinske uprave vodi predstojnik organa občinske uprave.
(4) Direktor občinske uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave pooblasti predstojnike organov občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot.
2 ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
4. člen 
(način vodenja dela) 
Način vodenja posameznih notranjih organizacijskih enot se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
5. člen 
(izvrševanje predpisov) 
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
6. člen 
(odločanje o upravnih stvareh) 
(1) O upravnih stvareh iz pristojnosti občine odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
7. člen 
(projektne skupine) 
(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, lahko oblikujejo projektne skupine. Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
(2) Projektno skupino določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
(3) Za vodenje in izvedbo projektnih nalog lahko župan z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovi službo za projekte.
8. člen 
(zunanji izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
9. člen 
(kolegij) 
(1) Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave in drugih organov občine.
(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani (poklicni in nepoklicni), direktor občinske uprave in predstojniki organov občinske uprave. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.
3 JAVNI USLUŽBENCI 
10. člen 
(javni uslužbenci) 
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o inšpekcijskem nadzoru.
11. člen 
(položajna delovna mesta) 
Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, so direktor občinske uprave, predstojniki organov občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot, če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
12. člen 
(odločanje o zaposlitvi javnega uslužbenca) 
(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
(2) Direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot imenuje na položaj in razrešuje s položaja župan.
13. člen 
(odgovornost direktorja občinske uprave) 
(1) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za odgovornost predstojnikov organov občinske uprave, vodij notranjih organizacijskih enot ter drugih javnih uslužbencev, imenovanih na položaje.
14. člen 
(naloge direktorja občinske uprave) 
(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
(2) Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti predstojnike posameznih organov občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet (5) let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
15. člen 
(naloge predstojnikov organov občinske uprave) 
(1) Predstojniki organov občinske uprave so za svoje delo in delo organa občinske uprave odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
(2) Predstojnik organa občinske uprave organizira delo organa, skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, v skladu s pooblastili direktorja občinske uprave odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti odgovornosti, kakor to določajo zakoni, statut občine in drugi veljavni predpisi.
(3) Predstojnik organa občinske uprave pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi organi občinske uprave in notranjimi organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev. V okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi z drugimi organi občinskih uprav drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami.
(4) Predstojniki organov občinske uprave so odgovorni kot skrbniki proračunskih področij za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru organa občinske uprave, ki ga vodijo.
(5) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vodje notranjih organizacijskih enot, s tem da vodja notranje organizacijske enote za svoje delo in delo enote odgovarja tudi predstojniku organa občinske uprave, kateremu je podrejen. Prav tako so vodje notranjih organizacijskih enot kot skrbniki proračunskih področij ali postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo.
16. člen 
(naloge javnih uslužbencev) 
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev občinske uprave.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedli in biti morajo lojalni do občine kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in nepristransko. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako predstojniku organa občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote kot direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
4 NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE POSAMEZNIH ORGANOV OBČINSKE UPRAVE 
17. člen 
(notranja organizacija občinske uprave) 
(1) Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje organizacijske enote lahko ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Oddelek za finance,
– Oddelek za gospodarske dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor,
– Oddelek za negospodarske dejavnosti,
– Občinska inšpekcija,
– Sekretariat občine za splošne zadeve.
(2) V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote, kot so določene v tretji točki 3. člena tega odloka.
18. člen 
(naloge občinske uprave) 
(1) Občinska uprava opravlja upravne in strokovno tehnične naloge. Tako zlasti:
– pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in načrtov iz svojega področja dela in jih izvršuje,
– pripravlja predloge programov in finančnih načrtov za proračun,
– izvršuje proračun,
– opravlja nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravlja poročila in predloge iz svojega delovnega področja ter
– upravlja s premoženjem občine in opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem.
(2) Občinska uprava je pristojna za vodenje zbirke informacij javnega značaja.
(3) Delovno področje občinske uprave in notranjih organizacijskih enot organov občinske uprave se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
5 OBČINSKO ODVETNIŠTVO 
19. člen 
(občinsko odvetništvo) 
(1) Občinsko odvetništvo zastopa občino pred sodišči in drugimi državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinsko odvetništvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.
(2) Naloge občinskega odvetništva opravljajo vodja občinskega odvetništva in občinske odvetnice oziroma občinski odvetniki (v nadaljnjem besedilu: občinski odvetnik).
(3) Za vodjo občinskega odvetništva je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za občinskega odvetnika.
(4) Za občinskega odvetnika je lahko imenovan, kdor poleg pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence, izpolnjuje tudi pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo.
6 OPRAVLJANJE OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB V OKVIRU OBČINSKE UPRAVE 
6.1 Režijski obrat
20. člen 
(organizacija režijskega obrata) 
(1) Režijski obrat je nesamostojna organizacijska enota občinske uprave.
(2) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki ga imenuje župan.
21. člen 
(dejavnost režijskega obrata) 
V okviru režijskega obrata se opravljajo občinske gospodarske javne službe, za katere je tako določeno z odloki, s katerimi občina določi način opravljanja posamezne občinske gospodarske javne službe.
22. člen 
(financiranje režijskega obrata) 
(1) Režijski obrat se financira iz:
– plačil uporabnikov storitev javne službe,
– proračuna občine,
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
(2) Režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
6.2 Javni zavodi
23. člen 
(javni zavodi) 
Za opravljanje občinskih negospodarskih javnih služb se kot samostojne organizacijske enote občinske uprave z aktom o ustanovitvi ustanovijo naslednji javni zavodi brez statusa pravne osebe javnega prava, in sicer:
– Osnovna šola Cankova
– Vrtec pri OŠ Cankova
– in drugi.
7 IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN ORGANOV OBČINSKE UPRAVE 
24. člen 
(izvajanje nalog občinske uprave izven organov občinske uprave) 
(1) Naloge notranje revizije, zaščite in reševanja se izvajajo izven organov občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega odstavka tega člena, so za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorni neposredno županu.
(3) Za izvajanje nalog vezanih na župana se lahko ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana,
– delovanje občinskega sveta in drugih organov občine,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– zagotavljanje celostne podobe občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi ter
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.
(6) V kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas vezana na mandat župana.
8 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
Župan v skladu s tem odlokom sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cankova (Uradni list RS, št. 27/99).
27. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/2019
Cankova, dne 7. marca 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan l.r.