Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

747. Letni program športa v Občini Ig za leto 2019, stran 1573.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig (Uradni list RS, št. 31/18) in 6. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 3.seji dne 13. 3. 2019sprejel
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
v Občini Ig za leto 2019 
1. člen
(vsebina) 
Občina Ig (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, z razpoložljivimi sredstvi proračuna ter glede na kadrovske in prostorske razmere v športu z Letnim programom športa v Občini Ig za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– programe in področja športa, ki se v letu, za katerega se LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij,
– pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in področij v okviru LPŠ.
2. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi in najmanj eno (1) leto pred letom, ko kandidirajo na JR, neprekinjeno izvajajo športne programe pretežno za občanke in občane občine in pretežno na območju občine,
– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Športna društva in Športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
3. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
– ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): 
– promocijski športni programi: Naučimo se plavati (šola),
– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmovanjih, 
– celoletni športni programi za otroke in mladino (do 5, do 15 in do 19 let).
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni): 
– celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 
– celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let), 
– celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let). 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. 
– Kakovostni in vrhunski šport (KŠ in VŠ): 
– celoletni programi kakovostnega športa odraslih, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega in mednarodnega razreda. 
– Športna rekreacija (RE): 
– celoletni športni programi za odrasle. 
– Šport starejših (ŠSta): 
– celoletni športni programi za starejše. 
– RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
– ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 
– delovanje športnih društev, 
– delovanje športne zveze Ig in izvedba prostočasnih športnih programov ter udeležba na ŠŠT. 
– ŠPORTNE PRIREDITVE: 
– športne prireditve posebnega pomena za občino, 
– druge lokalne športne prireditve, 
– promocijska športna prireditev za podelitev priznanj športnikom leta. 
– UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVEDBO LPŠ: 
– športna dvorana Ig in drugi javni športni objekti v občini. 
4. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2019, in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
2019
sredstva
v %
v % (abs.)
ŠVOM prostočasno: promocijski športni programi NSP
1.500,00 €
3,42%
1,89%
ŠPORTNI PROGRAMI v ZAVODIH VIZ:
1.500,00 €
3,42%
1,89%
ŠVOM prostočasno: celoletni programi 
22.500,00 €
51,29%
28,31%
ŠVOM usmerjeni: celoletni programi in kategorizirani športniki (MLR, PR)
KŠ in VŠ: celoletni programi in kategorizirani športniki (DR, MR)
4.000,00 €
9,12%
5,03%
športna rekreacija: celoletni programi za odrasle
1.500,00 €
3,42%
1,89%
šport starejših: celoletni programi za starejše
ŠPORTNI PROGRAMI v ŠPORTNIH DRUŠTVIH:
28.000,00 €
63,82%
35,23%
izpopolnjevanje v športu
1.000,00 €
1,26%
1,26%
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
1.000,00 €
2,28%
1,26%
delovanje športnih društev
5.221,70 €
11,90%
6,57%
delovanje športne zveze Ig – materialni stroški
850,00 €
1,94%
1,07%
delovanje športne zveze Ig – izvedba prostočasnih programov, udeležba na ŠŠT
6.000,00 €
13,68%
7,55%
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 
12.071,70 €
27,52%
15,19%
druge športne prireditve
1.300,00 €
2,96%
1,64%
ŠPORTNE PRIREDITVE:
1.300,00 €
2,96%
1,64%
SREDSTVA JAVNEGA RAZPISA (JR):
43.871,70 €
100,00%
55,20%
KASAŠKA DIRKA ZA POKAL IGA
3.000,00 €
8,43%
3,77%
PRIREDITVE OB 60-LETNICI ŠD MOKERC
1.800,00 €
5,06%
2,26%
ŠAHOVSKI MEMORIAL VESNE ROŽIČ IN MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR
800,00 €
2,25%
1,01%
ŠPORTNE PRIREDITVE POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO:
5.600,00 €
15,73%
7,05%
ŠPORTNA DVORANA IG
29.000,00 €
81,46%
36,49%
DRUGI JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI V OBČINI
1.000,00 €
2,81%
1,26%
UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVEDBO LPŠ:
30.000,00 €
84,27%
37,75%
SREDSTVA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA (JR):
35.600,00 €
100,00%
44,80%
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA 
79.471,70 €
 
100,00%
5. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
– sredstva za izvedbo športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu in drugih lokalnih športnih prireditev: na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
– sredstva za delovanje Športne zveze Ig (delovanje športne zveze, šolska športna tekmovanja, športni programi v času počitnic in pouka prostih dnevih): na osnovi potrjenega LPŠ 2019 in neposredne pogodbe z izvajalcem.
– sredstva za izvedbo športnih prireditev pomembnih za občino ter za uporabo javnih športnih objektov za izvedbo LPŠ: na osnovi potrjenega proračuna občine, LPŠ 2019 in sklepa župana.
– sredstva za izvedbo promocijske športne prireditve podelitev priznanj športnikom: v okviru proračunskih sredstev za obeležitev občinskega praznika.
6. člen
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 bo občinska uprava opravila postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2019. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi Pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del LPŠ 2019.
7. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019.
8. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Ig za leto 2019 začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Ig.
Št. 671-0001/2019
Ig, dne 14. marca 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti