Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

784. Sklep o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 3), stran 1622.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 32. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je župan Občine Kočevje dne 19. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 3) 
1. člen
(potrditev izhodišč za tretjo spremembo in dopolnitev OPN) 
S tem sklepom se začne postopek priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (v nadaljevanju: SD OPN 3), sprejetega z Odlokoma o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 71/16 in 64/18, v nadaljevanju: OPN). Izhodišča za pripravo SD OPN 3 so bila pripravljena in potrjena v skladu z 108. členom ZUreP-2.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja SD OPN 3) 
SD OPN 3 so usmerjene v boljšo organiziranost prostora občine, skozi več posamičnih pobud pobudnikov in občine, v območju celotne občine. V posameznih delih se v manjši meri tako spreminjajo vsebine izvedbenega dela v tekstu in kartografskih prikazih ter prilogah. Zaradi potreb utemeljitve posebnih pobud, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi spremeni in dopolni tudi strateški del OPN. Spremembe in dopolnitve OPN tako obsegajo:
– nove gospodarske cone občine in vrste manjših razvojnih sprememb in uskladitev stanja in potreb,
– spremembe in dopolnitve akta po predlogih in pripombah NUP, prejetih pobudah in uskladitve z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
– spremembe in dopolnitve grafičnega dela na podlagi prejetih pobud, odprave tehničnih pomanjkljivosti akta, izdanih upravnih dovoljenj in odločb, predlogov Občine Kočevje ter dejanskega stanja v prostoru, na podlagi relevantnih strokovnih podlag.
Pri tekstualnem delu odloka se z minimalnimi spremembami in dopolnitvami po potrebi zagotovi jasnejše razumevanje določil ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti vsebin. Opredelijo se tudi podrobnejša merila za enote urejanja prostora, za katere se izkaže, da je to smiselno.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Akt se izdela in sprejme na podlagi utemeljenih razvojnih potreb občine, občanov in drugih subjektov v prostoru, usmeritev iz državnih in lokalnih strateških dokumentov, prikaza stanja prostora, obstoječih, dopolnjenih in novih strokovnih podlag, ter smernic nosilcev urejanja prostora. Zbrane razvojne potrebe so strokovno preverjene v skladu z določili 23. člena osnutka pravilnika o pripravi OPN in OPPN, upoštevaje veljavni pravilnik. Za izbor lokacije nove gospodarske cone in za nadomestitve OPPN so izdelane posebne strokovne podlage. V primeru, da se skozi postopek ugotovi, da je potrebno iz vsebinskih ali formalnih razlogov izdelati dopolnilne strokovne podlage ali to zahtevajo NUP, se izdelajo tudi te.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve, vključno s potrebnimi prilogami, se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(rok za pripravo) 
Okvirni roki za izvedbo posameznih faz so:
– izdelava osnutka in minimalna dopolnitev strokovnih podlag, oddaja vlog za prva mnenja NUP – junija letos,
– prejem vseh prvih mnenj – avgusta,
– usklajevanje prvih mnenj, izdelava dopolnjenega osnutka – oktobra,
– izvedba javne razgrnitve – novembra,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – decembra letos,
– izdelava predloga, oddaja v druga mnenja – januarja 2020,
– uskladitev drugih mnenj NUP – marca 2020,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – aprila 2020.
V primeru izvedbe CPVO se rok predvidoma podaljša za devet mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, pristojni za izdajo smernic za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V postopku naj sodelujejo tisti državni in lokalni nosilci urejanja prostora (NUP) pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Pristojni nosilci urejanja prostora na državni ravni so:
1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. za področje cestnega prometa, železniškega prometa in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
8. za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
12. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
13. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
14. za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
15. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
16. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana.
Pristojni nosilci urejanja prostora na lokalni ravni pa so naslednji:
17. Elektro Ljubljana, d.d., DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330 Kočevje,
18. Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10,1330 Kočevje,
19. Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
20. Telekom Slovenije, d.d., Novi trg 7a, 8000 Ljubljana,
21. Telemach d.o.o, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče,
22. A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana,
23. Gratel gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, trgovina, storitve d.o.o., Laze 18 a, 4000 Kranj,
24. T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana,
25. Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje (pristojne občinske službe za področje gospodarstva in lokalnih cest).
O pričetku postopka se obvesti tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje. V postopek sprejemanja se lahko po potrebi naknadno vključi tudi druge nosilce urejanja prostora.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Dne 1. februarja 2019 je bilo na spletni strani Občine Kočevje objavljeno javno naznanilo o predstavitvi delovnega gradiva za pripravo izhodišč SD OPN 3. V okviru postopka je v novembra letos predvidena javna razgrnitev in izvedba vsaj ene javne obravnave ter zatem obravnava in objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve. Javnih obravnav bo po potrebi v času javne razgrnitve lahko speljanih več.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje. Veljati začne naslednji dan po objavi. Objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-3/2018-40(647)
Kočevje, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost