Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Ob-1694/19, Stran 582
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju parkirnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 9. 11. 2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje
javno zbiranje ponudb 
za oddajo parkirnih prostorov v najem v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so posamezni parkirni prostori v garažni hiši, v kletni etaži Zdravstvenega doma Izola, na naslovu Oktobrske revolucije 11, Izola, označenih s številkami od 3, 21, 33, 34, 35, 36, 39,40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 5 let.
Izhodiščna cena mesečne najemnine je:
– za fizične osebe 60,00 EUR/mesec + obratovalni stroški (brez DDV)
– za pravne osebe 70,00 EUR/mesec + obratovalni stroški (brez DDV).
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine Izola in Komunale Izola (Komunala Izola, Sektor za upravljanje z nepremičninami, bo verodostojnost izjave preveril v Finančno računovodski službi Komunale Izola neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);
– za obstoječe najemnike ali uporabnike, ki imajo z Občino Izola ali Komunalo Izola sklenjeno najemno pogodbo za kateri koli prostor ali uporabljajo kateri koli prostor v lasti Občine Izola: potrdila o poravnanih obratovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode, komunalne storitve …);
– pravne osebe – potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– izjava, da prijavitelj ni povezana oseba s člani Komisije ali cenilcem po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanjenost z vsebino pogodbe);
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za samostojne podjetnike in pravne osebe S.BON s podatki in kazalniki za leto 2016 ali 2017.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega parkirnega prostora vključuje najem le-tega.
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke oziroma izkustveno, skladno z določili Uredbe in Pravilnika.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: Komunala Izola d.o.o., TRR SI56 1010 0002 9080 595, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se varščina nanaša, sklic 00 96000. Vplačana varščina se bo pri izbranem ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Komunale Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina najemniku vrne.
Najemnina za parkirni prostor se poravna do konca tekočega meseca po izstavitvi računa na namenski račun Komunale Izola. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Vsi stroški obratovanja so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
MERILA
Možne točke
1.
Višina ponujene najemnine: 
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
Parkirni prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor je parkirnih prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola oziroma Komunale Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 4. 2019 (datum poštnega žiga) na naslov Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur v tajništvo Komunale Izola, Industrijska cesta 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za parkirni prostor pod številko 3, 21, 33, 34, 35, 36, 39,40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, z navedbo parkirnega prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 17. 4. 2019 od 15.10 dalje, v sejni sobi Komunale Izola na naslovu Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Komunala Izola, Sektor za upravljanje z nepremičninami, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet delovnih dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri oziroma po pravnomočnosti sklepov o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Komunala Izola sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas 5 let.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Komunala Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje parkirnih prostorov in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih delovnih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola, www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-34-950.
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.