Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

779. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, stran 1617.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V 47. členu se v prvi odstavek doda besedilo »praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi«, tako da se novo besedilo odstavka glasi:
»Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi s poimenskim izjavljanjem.«
V taisti člen se doda drugi odstavek z besedilom:
»Člani z glasovalno napravo glasujejo tako, da na glasovalni napravi pritisnejo na tipko, označeno z »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«. Po glasovanju se rezultat glasovanja prikaže tako, da se prikaže število glasov ZA, PROTI oziroma VZDRŽAN, nato pa še v skupnem prikazu, glasovanje posameznega člana sveta, s čimer se zagotavlja javnost glasovanja.«
V dosedanjem drugem odstavku taistega člena se preoblikuje prva poved tako, da se sedaj glasi:
»V primeru glasovanja s poimenskim izjavljanjem, se člane pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 47. člena postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2019-7
Dol pri Ljubljani, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič l.r.