Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. 430-76/2019 Ob-1716/19, Stran 516
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Prijavitelj
Na javni razpis za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin v letu 2019, se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne nepokrite športne površine.
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov v letu 2019, se lahko prijavijo občine investitorke, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali novi športni objekti.
Na javni razpis za sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019, se lahko prijavijo Nacionalne panožne športne zveze, ki imajo trenažne kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru.
3. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je posodobitev obstoječih javnih nepokritih športnih površin ter njihova učinkovita raba, spodbuditev gradnje novih športnih objektov ter izboljšanje opremljenosti olimpijskih športnih centrov, skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.
Cilj razpisa je zagotoviti kakovostne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov ter izboljšati kakovost panožnih športnih centrov za razvoj tekmovalnega športa.
4. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja športnih objektov in površin olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2019 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.
Sklop 1
Sofinancirala se bo izgradnja LED razsvetljave nepokritih športnih površin v letu 2019.
Sklop 2
Sofinancirala se bo novogradnja javnih pokritih športnih objektov v letu 2019.
Sklop 3
Sofinanciral se bo nakup opreme za olimpijske športne centre (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, ki bodo nastali od 1. 1. 2019 do 20. 11. 2019. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 4. 2020, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.
V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje pokritih športnih objektov od začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo. V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški izgradnje, ki bodo nastali od 1. 1. 2019 do 20. 11. 2019. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2020, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije v investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.
V okviru sklopa 3 se sofinancirajo stroški nakupa opreme za olimpijske športne centre (po kategorizaciji OKS – ZŠZ), ki bodo nastali od 1. 1. 2019 do 20. 11. 2019. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2019, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je oprema predana v uporabo.
6. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2019, je 3.205.000,00 EUR. Pravice porabe so, po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2019, zagotovljene na PP 222010 – Investicije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski transferji občinam in na kontu 4310 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam.
Sklop 1
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2019 znaša 1.000.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo izgradnjo LED razsvetljave desetih nepokritih športnih površin v predvideni višini 100.000,00 EUR, kar predstavlja del celotne izgradnje razsvetljave, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 150.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 1 kandidira manj kot deset prijaviteljev, se ostanek sredstev prenese v sklop 2.
Sklop 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2019 znaša 1.705.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje pokritih športnih objektov v predvideni višini 426.250,00 EUR vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od 1.000.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 2 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska vrednosti posamezne investicije brez DDV.
Sklop 3
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 3 za leto 2019 znaša 500.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo dva izbrana projekta nakupa opreme za olimpijske športne centre v predvideni višini 250.000,00 EUR vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od 350.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 3 kandidirata manj kot dva prijavitelja, se ostanek sredstev prenese v sklop 2.
7. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje sklopa 1 v predvideni višini 1.000.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2019, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2019.
Sredstva za sofinanciranje sklopa 2 v predvideni višini 1.705.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2019, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2019.
Sredstva za sofinanciranje sklopa 3 v predvideni višini 500.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2019, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2019.
Sredstva bodo prejemnikom izplačana na osnovi e-računa, h kateremu mora biti priloženo dokazilo o realizaciji – račun za opravljena dela, oziroma račun za kupljeno opremo, in po opravljeni kontroli e-računa in prilog s strani ministrstva.
8. Pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati v Republiki Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Sklop 1
8.1
Površina nepokrite športne površine, ki je predmet sofinanciranja, ne sme biti manjša od 6.900 m2.
8.2
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
8.3
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije. Iz sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
8.4
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 150.000,00 EUR brez DDV.
8.5
Investicija se začne v letu 2019 in zaključi najkasneje do 30. 4. 2020.
8.6
Prijavitelj je oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2018. MIZŠ je poročilo potrdilo.
Sklop 2
8.1
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
8.2
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 1.000.000,00 EUR (brez DDV).
8.3
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
8.4
Gradnja se ni smela začeti pred 1. 1. 2019 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2020.
8.5
Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
8.6
Prijavitelj je oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2018. MIZŠ je poročilo potrdilo.
Sklop 3
8.1
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
8.2
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 350.000,00 EUR (brez DDV).
8.3
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
8.4
Investicija se začne in zaključi v letu 2019.
8.5
Prijavitelj mora predložiti dokazilo, da ima olimpijski športni center licenco OKS – ZŠZ.
8.6
Oprema, ki je predmet sofinanciranja, bo uporabljena za panogo, ki ima trenažne kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru.
8.7
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da opreme, ki je predmet sofinanciranja, ne bo odtujil pred iztekom amortizacijske dobe in da bo z njo ravnal kot skrben gospodar.
9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa.
Sklop 1
MERILO
Št. točk
Točkovanje
1.
Osvetljenost nepokrite športne površine po končani investiciji v luxih (lumen/m2).
0–4
nad 1000 lx = 4 točke
nad 900 lx do 1000 lx = 3 točke
nad 800 lx do 900 lx = 2 točki
nad 700 lx do 800 lx = 1 točka
do 700 lx = 0 točk
2.
Uspešnost občine, ki je lastnica nepokritega športnega objekta, na javnih razpisih MIZŠ za športno infrastrukturo (brez sredstev ESRR) v zadnjih osmih letih – od leta 2010 do 2018.
0–3
Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na razpisu MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran: 
– pred letom 2015 = 2 točki
– v letih 2016 ali 2017 = 1 točka
– leta 2018 = 0 točk
3.
Odstotek vloženih finančnih sredstev občine, ki je lastnica nepokritega športnega objekta, v programe športa v letu 2018, glede na celotni proračun lokalne skupnosti, ki je razviden iz Letnega poročila LPŠ občin.
0–5
nad 1,8 % = 5 točk
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk
4.
Površina obstoječih nepokritih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 3,20 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa športa v RS.
0–5
do 2,00 m2 = 5 točk
nad 2,00 m2 do 2,50 m2 = 4 točke
nad 2,50 m2 do 3,00 m2 = 3 točke
nad 3,00 m2 do 3,50 m2 = 2 točki
nad 3,50 m2 do 4,00 m2 = 1 točka
nad 4,00 m2 = 0 točk
Izbranih bo tistih deset prijaviteljev, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na deseto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo kandidiral s projektom z višjo investicijsko vrednostjo. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se zavrnejo. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda izbranim prejemnikom odločbo o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju.
Sklop 2
MERILO
Št. točk
Točkovanje
1.
Vrednost investicije z DDV.
0–5
nad 3,5 mio EUR = 5 točk
nad 3,0 mio do 3,5 mio EUR = 4 točke
nad 2,5 mio do 3 mio EUR = 3 točke
nad 2,0 mio do 2,5 mio EUR = 2 točki
nad 1,5 mio do 2,0 mio EUR = 1 točka
do 1,5 mio EUR = 0 točk
2.
Uspešnost občine, ki je lastnica zemljišča, na javnih razpisih MIZŠ za športno infrastrukturo (brez sredstev ESRR) v zadnjih osmih letih – od leta 2010 do 2018.
0–3
Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na razpisu MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran: 
pred letom 2015 = 2 točki
v letih 2016 ali 2017 = 1 točka
leta 2018 = 0 točk
3.
Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja v programe športa v letu 2018, glede na celotni proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden iz Letnega poročila LPŠ občin.
0–5
nad 1,8 % = 5 točk
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk
4.
Površina obstoječih pokritih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa športa v RS.
0–5
do 0,25 m2 = 5 točk
nad 0,25 m2 do 0,29 m2 = 4 točke
nad 0,29 m2 do 0,33 m2 = 3 točke
nad 0,33 m2 do 0,36 m2 = 2 točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2 = 1 točka
nad 0,40 m2 = 0 točk
5.
Površina obstoječih nepokritih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 3,20 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa športa v RS.
0–5
do 2,00 m2 = 5 točk
nad 2,00 m2 do 2,50 m2 = 4 točke
nad 2,50 m2 do 3,00 m2 = 3 točke
nad 3,00 m2 do 3,50 m2 = 2 točki
nad 3,50 m2 do 4,00 m2 = 1 točka
nad 4,00 m2 = 0 točk
Izbrani bodo tisti štirje prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na četrto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo z investicijskim projektom bolj povečal površino pokritih športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni skupnosti.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda izbranim prejemnikom odločbo o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju.
Sklop 3
MERILO
Št. točk
Točkovanje
1.
Število medalj, ki so jih športniki NPŠZ, ki kandidira na razpisu, osvojili na velikih mednarodnih tekmovanjih (OI, SP, EP) v članski konkurenci v letih 2008 do 2018 v panogi, ki bo uporabljala opremo, ki je predmet sofinanciranja, v olimpijskem športnem centru
0–4
več kot 8 medalj = 5 točk
7 do 8 medalj = 4 točke
5 do 6 medalj = 3 točke
3 do 4 medalje = 2 točki
1 do 2 medalji = 1 točka
brez medalj = 0 točk
2.
Število kategoriziranih športnikov (po kategorizaciji OKS, veljavni na dan razpisa) v panogi, ki bo uporabljala opremo, ki je predmet sofinanciranja, v olimpijskem športnem centru
0–5
nad 100 kategoriziranih športnikov = 5 točk
nad 80 do 100 kat. športnikov = 4 točke
nad 60 do 80 kat. športnikov = 3 točke
nad 40 do 60 kat. športnikov = 2 točki
nad 20 do 40 kat. športnikov = 1 točka
do 20 kategoriziranih športnikov = 0 točk
3.
Število registriranih športnikov (upoštevajo se podatki OKS, ki veljajo na dan razpisa) v panogi, ki bo uporabljala opremo, ki je predmet sofinanciranja, v olimpijskem športnem centru
0–5
nad 400 registriranih športnikov = 5 točk
nad 325 do 400 reg. športnikov = 4 točke
nad 250 do 325 reg. športnikov = 3 točke
nad 175 do 250 reg. športnikov = 2 točki
nad 100 do 175 reg. športnikov = 1 točka
do 100 registriranih športnikov = 0 točk
4.
Višina vseh realiziranih sredstev NPŠZ v letu 2018 za panogo, ki bo uporabljala opremo, ki je predmet sofinanciranja
0–5
nad 2 mio EUR = 5 točk
nad 1,5 mio do 2 mio EUR = 4 točke
nad 1 mio do 1,5 mio EUR = 3 točke
nad 500.000 do 1 mio EUR = 2 točki
nad 250.000 do 500.000 EUR = 1 točka
do 250.000 EUR = 0 točk
Izbrana bosta tista prijavitelja, ki bosta zbrala največje skupno število točk.
V primeru, da se na drugo mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo kandidiral s projektom z višjo investicijsko vrednostjo.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda izbranim prejemnikom odločbo o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju.
10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
Sklop 1
10.1
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3
Izjava, da se investicija ni začela izvajati pred letom 2019 in da bo zaključena najkasneje do 30. 4. 2020.
10.4
Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2019 in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5
Izjavo o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6
Parafiran vzorec pogodbe.
10.7
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
10.8
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
10.9
Dokazilo o lastništvu nepremičnine, kjer bodo izvedena dela.
10.10
Prijavitelj naj predloži idejno zasnovo (IZP) z opisom del in specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.
10.11
Prijavitelj predloži izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2018.
Sklop 2
10.1
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3
Izjava, da se gradnja ni začela izvajati pred letom 2019 in da bo zaključena najkasneje do 31. 8. 2020.
10.4
Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2019 in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5
Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6
Parafiran vzorec pogodbe.
10.7
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP).
10.8
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
10.9
Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela, oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.10
Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
10.11
Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
10.12
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2018.
Sklop 3
10.1
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3
Izjava, da se investicija začne in konča v letu 2019.
10.4
Potrjen Finančni načrt NPŠZ za leto 2019.
10.5
Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6
Parafiran vzorec pogodbe.
10.7
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), če je potrebna.
10.8
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
10.8
Dokazilo, da ima olimpijski športni center licenco OKS – ZŠZ.
10.9
Specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.
10.10
Finančno poročilo NPŠZ za leto 2018.
10.11
Kopijo pogodbe med lastnikom, oziroma upravljavcem športnega objekta ali športne površine in NPŠZ, iz katere je razviden zagotovljen letni obseg izvajanja športne dejavnosti za športno panogo.
10.12
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da bo oprema, ki je predmet sofinanciranja, uporabljena za panogo, ki ima trenažne kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru.
10.13
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da bo z opremo, ki je predmet sofinanciranja, ravnal kot skrben gospodar, in da je ne bo odtujil pred iztekom amortizacijske dobe.
11. Način prijave in razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 30. 4. 2019. Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom za sklop 1: »Ne odpiraj sklop 1 (430-72/2019)«, za sklop 2: »Ne odpiraj sklop 2 (430-72/2019)« ali za sklop 3: »Ne odpiraj sklop 3 (430-72/2019)«. Na ovitku mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko, ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezni prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno investicijo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo dne 7. 5. 2019 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani do 20. 5. 2019.
14. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do 15. 4. 2019, bo odgovorjeno do 19. 4. 2019.
Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 11. točko tega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport