Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

761. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica, stran 1598.

  
Na podlagi 59. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 2. seji dne 13. 3. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Sevnica 
1. člen 
V četrtem odstavku 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15) se na koncu doda stavek, ki se glasi:
»Vabilo in gradivo se pošiljajo praviloma v elektronski obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem nosilcu podatkov.«.
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 17. člena, tako da se glasi:
»(1) Zapisnik, sklepi in gradiva za sejo nadzornega odbora se hranijo trajno v arhivu občine.«
3. člen 
Spremeni se 20. člen, tako da se glasi:
»Redni nadzor praviloma obsega:
– letni nadzor posamičnih proračunskih postavk zaključnega računa proračuna občine,
– nadzor usklajenosti računovodskih izkazov s finančnimi načrti javnih zavodov, javnih podjetij ter občinskih skladov, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica poslovnih deležev je občina,
– letni nadzor ravnanja s premoženjem občine.«
4. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 24. člena se črta besedna zveza »na predlog predsednika nadzornega odbora«.
5. člen 
V drugem odstavku 25. člena se za besedno zvezo »vso potrebno dokumentacijo« doda besedilo »na vpogled na sedežu organa,«.
6. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2019
Sevnica, dne 14. marca 2019
Alojz Guček l.r.
predsednik 
Nadzornega odbora 
Občine Sevnica