Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu, stran 1516.

  
Na podlagi tretjega odstavka 14. člena, tretje alineje prvega odstavka 19.a člena in 27.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 in 40/12 – ZUJF) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu 
1. člen 
V Pravilniku o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08, 40/09 in 40/11) se v 16. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpiti se opravljajo v terminih, ki se objavijo na spletni strani Centra za izobraževanje v pravosodju.«.
2. člen 
V 30. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidat mora v primeru iz drugega odstavka tega člena ustni del izpita opravljati v enem letu od uspešno opravljenega pisnega dela, sicer se mu že opravljen pisni del izpita ne prizna in mora opravljati izpit v celoti. Tako opravljanje izpita ne šteje za ponovitev izpita.«.
3. člen 
V 32. členu se črtata besedi »z odredbo«.
4. člen 
V Prilogi se v 6.2.3. točki besedilo »organizacija državnega pravobranilstva« nadomesti z besedilom »organizacija državnega odvetništva«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(dokončanje že začetih opravljanj izpitov) 
Kandidati, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika uspešno opravili pisni del izpita in iz opravičenih razlogov niso pristopili k opravljanju ustnega dela izpita ali so iz opravičenih razlogov od opravljanja ustnega dela izpita odstopili, morajo opravljati ustni del izpita v enem letu od uveljavitve tega pravilnika, sicer se jim že opravljen pisni del izpita ne prizna in morajo opravljati izpit v celoti. Tako opravljanje izpita ne šteje za ponovitev izpita.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-215/2018
Ljubljana, dne 18. marca 2019
EVA 2018-2030-0034
Andreja Katič l.r.
ministrica 
za pravosodje