Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Ob-1684/19, Stran 570
Svet zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, na podlagi sklepa 2. redne seja Sveta šole z dne 25. 2. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15, Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 12. 2019.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda za mandatno obdobje in dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite priporočeno v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo