Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

297. Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

298. Uredba o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu
299. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
300. Uredba o spremembi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
373. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik
374. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora
375. Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
376. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
377. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
378. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

MINISTRSTVA

301. Pravilnik o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov nadzornemu organu, pristojnemu za nadzor prirejanja iger na srečo
302. Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov
303. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027)
304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali
305. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah
306. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov
379. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
380. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi cen storitev javne službe kmetijskega svetovanja, ki so za uporabnike plačljive

SODNI SVET

307. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Črnomlju
308. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
309. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

310. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot
311. Sklep o popravku Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

312. Poslovnik Zagovornika načela enakosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

313. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Celje

314. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje

Črnomelj

315. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj
316. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Dobje

317. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

Dobrna

318. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna

Ivančna Gorica

319. Sklep o razrešitvi direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
320. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
321. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica in člana v Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica
322. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in člana v Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica
323. Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica
324. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
325. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
326. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
327. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
328. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami
329. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe
330. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije

Kočevje

331. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2019
332. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2020
333. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje

Koper

334. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper in prehodu mandata na naslednjega kandidata
335. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Mestne občine Koper

Kostanjevica na Krki

336. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostanjevica na Krki
337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica
338. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (SD OPN 2)
339. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019
340. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
355. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško
356. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2019
357. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2019
358. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2019

Litija

359. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
360. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija
361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija
362. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
363. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
364. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija

Loški Potok

341. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019
342. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok
343. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Loški Potok

Metlika

365. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika
366. Odlok o predkupni pravici Občine Metlika
367. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Metlika

Moravske Toplice

344. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Prebold

345. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Puconci

368. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019
369. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Sevnica

370. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31
371. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj

Škofljica

346. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva
347. Odlok o turistični taksi v Občini Škofljica

Tišina

348. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
349. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2019

Trebnje

372. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2019

Žalec

350. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
351. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO 3/2
352. Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
353. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2019 in 2020

POPRAVKI

381. Tehnični popravek Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani (MSNPEUCH)
10. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki (MPA)
11. Zakon o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta (MSRS124)

Vlada Republike Slovenije

12. Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018–2019

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti