Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

369. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci, stran 752.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 3. redni seji dne 14. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci 
1. člen 
V Sklepu o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 57/18, 64/18 – popravek) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 426,90 EUR«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v višini 346,90 EUR. Razlika cene v višini 80,00 EUR do polne ekonomske cene 426,90 se krije iz Proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa«.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 602-0003/2018
Puconci, dne 14. februarja 2019
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost