Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

373. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik, stran 757.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini 286.740 (dvestošestinosemdeset tisoč sedemstoštirideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Rudnik 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah brez razstreljevanja s pridobivanjem s pomočjo gradbene mehanizacije, ki obsega razširitev obstoječega pridobivalnega prostora v globino in na sosednje zemljišče.
(3) Pridobivalni prostor Rudnik 2 obsega del zemljišča s parcelno številko 178-del, k. o. 1910 – Volčji Potok. Na jugu poteka meja pridobivalnega prostora po parcelni meji zemljišča s parcelno številko 178-del, k. o. 1910 – Volčji Potok, na severu je meja pridobivalnega prostora določena s poligonskim vlakom med točkami PP1-PP2-PP3-PP4-PP5-PP6-PP7-PP8-PP9-PP10-PP11-PP12-PP13, kjer točka:
– T1 pomeni presečišče premice skozi točki PP1 in PP2 ter meje med parcelnima številkama 178 in 188, obe k. o. 1910 – Volčji Potok,
– T2 pomeni presečišče premice skozi točki PP12 in PP13 ter meje med parcelnima številkama 178 in 187, obe k. o. 1910 – Volčji Potok.
(4) Točke iz prejšnjega odstavka so določene z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
PP1
471.469,5892
117.908,0779
PP2
471.474,6036
117.907,7672
PP3
471.475,4094
117.912,8039
PP4
471.521,1822
117.969,8611
PP5
471.559,7086
118.004,7468
PP6
471.613,1145
118.033,9408
PP7
471.681,6627
118.055,6869
PP8
471.711,9437
117.985,5380
PP9
471.725,3757
117.966,3947
PP10
471.674,2698
117.882,0870
PP11
471.655,1114
117.880,2652
PP12
471.651,0198
117.872,6852
PP13
471.655,5893
117.870,6259
T1
opisno (prva alineja prejšnjega odstavka)
T2
opisno (druga alineja prejšnjega odstavka)
(5) Pridobivalni prostor Rudnik 2 sega v najglobljem delu do k. +422 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Rudnik 2 obsega površino 4,7758 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 21 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa fizični osebi Klemen Uršič s. p., Pod hribom 28, 1235 Radomlje, matična številka: 6818951000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 2-III-76/2-O-18/TŠ z dne 22. 2. 2018, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
e) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
f) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(11) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
Fizična oseba Klemen Uršič s. p., Pod hribom 28, 1235 Radomlje, matična številka: 6818951000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječega pridobivalnega prostora Rudnik v skladu s koncesijsko pogodbo št. 0141-9/2015-9 z dne 9. oktobra 2017, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.
11. člen 
(prenehanje in začetek veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati XXI. točka 8. člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Paka, Mestna občina Velenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Občina Gorenja vas – Poljane; Čemše, Občina Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Haber, Občina Luče; Vehar – 1, Občina Gorenja vas – Poljane; Godič, Občina Kamnik; Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk, Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše; Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vitanje; Klemenc, Občina Vitanje; Korže, Občina Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Grahovica, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu, Občina Gornji Grad; Rudnik, Občina Kamnik in Reteče, Občina Škofja Loka (Uradni list RS, št. 39/03, 30/12 in 52/16).
(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-5/2019
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2018-2430-0086
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost