Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

303. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027), stran 689.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027) št. 09–44/18 z dne 27. 11. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Planina, ki meri 11.129,83 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Šentjur in Dobje, oziroma v katastrskih občinah Gorica pri Slivnici, Planinca, Vezovje, Slivnica pri Celju, Javorje, Voduce, Kalobje, Paridol, Dobrina, Loka pri Žusmu, Lopaca, Straška Gorca, Planinska vas, Loke pri Planini, Planina, Golobinjek, Šentvid pri Planini, Podpeč, Prapretno, Brezje, Suho, Presečno in Lažiše.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Planina je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 89,57 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 10,28 % državnih gozdov ter 0,15 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.776,14 ha, od katere je 4.607,54 ha večnamenskih in 168,60 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 322 m3/ha, od tega 50 m3/ha iglavcev in 272 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,33 m3/ha, od tega 1,45 m3/ha iglavcev in 6,88 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Planina določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.607,96 ha,
– ekološke funkcije na površini 308,46 ha ter
– socialne funkcije na površini 49,75 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Planina za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 384.948 m3, od tega 52.357 m3 iglavcev in 332.591 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 205,04 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 113,52 ha;
4. odstranjevanje vzpenjavk na 1,09 ha ter
5. zaščita sadik s 1.000 količki.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Planina v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, 3270 Laško, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-261/2018
Ljubljana, dne 7. februarja 2019
EVA 2018-2330-0021
Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti