Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

334. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper in prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 718.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 032-2/2018 z dne 21. 12. 2018, o sprejemu mandata župana Mestne občine Koper ter prenehanju mandata člana občinskega sveta, je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na 14. redni seji dne 10. 1. 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Alešu Bržanu, roj. 15. 2. 1976, stanujoč Triban 6, Triban na podlagi pete alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 032-2/2018, z dne 21. decembra 2018 prenehal mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper s tem, ko je dne 21. decembra 2018 sprejel mandat župana Mestne občine Koper;
– da je glede na izid volitev, ki so bile 18. novembra 2018, mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod zaporedno št. 10 z liste »Lista Aleša Bržana«. To je Ana Nadoh, roj. 31. 7. 1987, stanujoča Kolomban 5b, Ankaran, ki je dne 7. januarja 2019 podala izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018
Koper, dne 10. januarja 2019
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
dr. Miloš Senčur l.r.
In virtù dell'articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17) e per effetto della delibera del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, n. 032-2/2018, del 21 dicembre 2018, relativa all’accettazione del mandato di Sindaco del Comune città di Capodistria e della cessazione del mandato di consigliere comunale, la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria nella XIV seduta ordinaria, tenutasi il 10 gennaio 2019, ha accolto la seguente
D E L I B E R A   R I C O G N I T I V A 
La Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria rileva:
– che ai sensi del quinto punto dell'articolo 37.a della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e in base alla delibera del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria n. 032-2/2018, del 21 dicembre 2018, cessa il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria ad Aleš Bržan, nato il 15 febbraio 1976, residente a Triban 6, Triban, dal momento che il giorno 21 dicembre 2018 ha accettato il mandato di sindaco del Comune città di Capodistria;
– che in base agli esiti delle elezioni del 18 novembre 2018, il mandato a membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria passa al candidato successivo riportato al numero 10 della lista denominata “Lista Aleš Bržan”, ossia ad Ana Nadoh, nata il 31 luglio 1987, residente a Colombano 5b, Ancarano, la quale ha dichiarato, in data 7 gennaio 2019, di accettare il mandato di membro del Consiglio Comunale del Comune città di Capodistria.
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 032-2/2018
Capodistria, 10 gennaio 2019
Presidente 
della Commissione elettorale 
dott. Miloš Senčur m.p.

AAA Zlata odličnost