Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

418. Uredba o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor
419. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019
420. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
421. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

422. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Drugi akti

382. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
383. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

384. Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora
385. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027)
386. Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi
423. Pravilnik o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in vodenja evidence podatkov o taksi na pretovor
424. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini

SODNI SVET

387. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju
388. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

389. Sklep o popravku sklepov o imenovanju okrajnih volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

390. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu
391. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2019

OBČINE

Ankaran

415. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Braslovče

392. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče
393. Odlok o spremembi Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje

Brezovica

416. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Brežice

394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
395. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice

Dobrepolje

396. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

397. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019
398. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Ivančna Gorica

399. Sklep o imenovanju predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije

Koper

417. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019

Ljubljana

400. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
401. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
402. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Murska Sobota

403. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Murska Sobota

Postojna

404. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Dislocirana enota Vrtca Postojna
405. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Razdrto EUP RA 017 – Kamnolom
406. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna

Puconci

407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
408. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih

Slovenj Gradec

409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
410. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Šempeter-Vrtojba

411. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«

Škocjan

413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Zagorje ob Savi

414. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

POPRAVKI

425. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kavadarcih, v Republiki Makedoniji

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

13. Zakon o ratifikaciji Protokola k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije (MPPMKSAP)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost