Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

Ob-1369/19, Stran 310
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 13. 2. 2019 delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2019.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, ki morajo biti overovljena (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v zakonskem roku (kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni (izda ga Ministrstvo za pravosodje), potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno dobo 5 let, priloži naj tudi kratek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni/e o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti