Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

Ob-1398/19, Stran 267
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1, 92/07 in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/2018), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis 
za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.
Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.
3. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. K vlogi je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in ožigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku skladno z merili modela odličnosti EFQM 2013 in elementi RADAR matrike. Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih.
Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih informacij, ki na največ skupno šestih straneh opiše prijavitelja in njegovo dejavnost (dejstva in številke; prijaviteljevo zgodovino in ključne dosežke; izzive in strategijo; tržišča, vrednostno ponudbo in odjemalce; operacije, partnerje in dobavitelje; trajnostnost ter strukturo managementa),
– vsebino vloge s sistematičnim prikazom posameznega merila modela odličnosti EFQM 2013 v obsegu do največ treh strani.
a) Za dejavnike obsega za vsako merilo (od 1.a do 5.e) posebej: kratek shematski prikaz poslovanja (ena stran) ter tabelarični prikaz ocenjevanja in izboljševanja pristopov, navedbami virov in dokazov, vzročno-posledične povezave z rezultati ter lastniki (dve strani).
b) Na strani rezultatov obsega za vsako merilo (od 6.a do 9.b) posebej: kratek shematski pregled in opis kazalnikov, ciljev, podlag za postavljanje ciljev, primerjalnih podatkov z najboljšimi organizacijami v panogi (benchmarking) ter vzročno-posledične povezave z dejavniki (ena stran) ter kvantificirane podatke o sistematičnem spremljanju vrste strateško relevantnih kazalnikov v obliki grafikonov oziroma preglednic s triletnimi trendi (dve strani).
Celotna vloga mora biti napisana v fontu velikosti 10 pik, pripravite pa jo na krajši način s tabelaričnim prikazom dejavnikov s pristopi. Za prikaz rezultatov (od 6.a do 9.b) je potrebno v celoti slediti točki 3. b).
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na elektronskem nosilcu podatkov v pdf formatu v velikosti največ 8 MB.
Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav s ciljem dviga konkurenčnosti poslovanja oproščeni plačila prijavnine.
V primeru odstopa od sodelovanja v postopku javnega razpisa po oddaji vloge je prijavitelj dolžan poravnati nastale stroške, katerih višina se določi glede na fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.
4. Terminski načrt aktivnosti za leto 2019:1
1 Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi spremeni.
– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja – do 13. 9. 2019
– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost – od 19. 9. do 25. 10. 2019
– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev – januar 2020
– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno odličnost – marec 2020
5. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.
6. Oddaja vlog
Rok za prejem vlog je 29. 5. 2019. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure dostavljene v sprejemno pisarno SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, Ljubljana.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost«. Vloge morajo biti oddane na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo skladne z določili točke 3. tega razpisa.
7. Odpiranje in pregled vlog: odpiranje vlog bo dne 31. 5. 2019 ob 13. uri v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
8. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa ocenile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije. Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje prijaviteljev, so enaki kriterijem EFQM nagrade za odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2013.
Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja obvezen sestanek ocenjevalcev s prijaviteljem zaradi razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Prav tako bodo ocenjevalci v okviru procesa ocenjevanja obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni, kjer jim mora biti omogočen poln dostop do vseh informacij, podatkov ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi deležniki (glej točko 4).
9. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si.
Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti