Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

408. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih, stran 836.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUReP-2) in 31. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) sprejemam
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev stanovanjskega naselja na zemljiščih s parcelnimi številkami 2373/20, 2373/19, 2374, 2364, 2365 in 2366 vse v k.o. Puconci, skupne površine 27.315,83 m2 (2,73 ha).
(2) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN spremeni.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-2.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUReP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo OPPN) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v devetih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o., Bodonci 127a, 9265 Bodonci,
– Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Puconci.
Št. 350-0003/2018
Puconci, dne 14. februarja 2019
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti