Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva, stran 840.

  
Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/10, 11/11 in 10/17), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00 in 51/01), 3. člena Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) so Občinski svet Občine Šentjernej dne 3. 10. 2018, Občinski svet Občine Škocjan dne 12. 6. 2018, Občinski svet Občine Šmarješke Toplice dne 19. 6. 2018 in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki dne 14. 6. 2018, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva 
1. člen 
V Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS, št. 57/12) se 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine glede na število prebivalcev.
(2) Vodja skupne uprave do konca meseca septembra pridobi statistične podatke o številu prebivalcev občin ustanoviteljic za preteklo polletno obdobje in pripravi izračun odstotka zagotavljanja sredstev za delo skupne uprave za naslednje proračunsko leto, ki mora biti zaokrožen na dve decimalki in ga posreduje županom občin ustanoviteljic v potrditev.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhodkov pa je vodja skupne uprave.
(4) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(5) Stroške za uporabo prostorov, v katerih ima skupna uprava sedež, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice delijo v izračunanem odstotku, določenem v drugem odstavku tega člena.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.
Št. 032-439/2019
Šentjernej, dne 4. oktobra 2018
 
Župan 
Občine Šentjernej 
Radko Luzar l.r.
Št. 223-4/2016-9
Škocjan, dne 12. junija 2018
 
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.
Št. 007-0008/2018-3
Šmarješke Toplice, dne 19. junija 2018
 
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.
Št. 061-6/2012
Kostanjevica na Krki, dne 14. junija 2018
 
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti