Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

410. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 837.

  
Na podlagi 31. člena Zakona vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. seji, dne 13. 2. 2019 in Občinski svet Občine Mislinja na 3. seji dne 28. 1. 2019 sprejela
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I. 
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok znašajo:
V programu prvega starostnega obdobja
– starostna skupina od 1–3 let
459,93 EUR
V programu drugega starostnega obdobja
– starostna skupina 3–4 let
378,38 EUR
– starostna skupina 3–6 let
339,73 EUR
V kombiniranih oddelkih
378,38 EUR
V razvojnem oddelku
872,25 EUR
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II. 
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) na podlagi veljavne zakonodaje. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek (plačilnega razreda), ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen.
Če starši pravice iz javnih sredstev ne uveljavljajo, plačajo najvišje plačilo, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke tega sklepa.
III. 
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
IV. 
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev znižuje samo za dneve odsotnosti, in sicer:
1. če je otrok neprekinjeno odsoten od 6 do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje 10 % glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
2. če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje 30 % glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
3. če je otrok neprekinjeno odsoten od 21 delovnih dni ali več se od plačila odšteje 50 % glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni.
V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahteva daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 40 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Plačilo staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) od prvega dne odsotnosti.
V. 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6. do 30. 9. rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten 25 % višine njihovega plačilnega razreda, zmanjšanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo.
VI. 
Olajšave iz IV. in V. člena lahko uveljavijo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec ali Občini Mislinja in starši tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, so pa zavezanci za dohodnino v RS in imajo v Mestni občini Slovenj Gradec ali Občini Mislinja prijavljeno začasno prebivališče. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo olajšave, v kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VII. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje. Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 58/17 in 60/17 (popravek)).
Št. 603-0038/2016
Slovenj Gradec, dne 14. februarja 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler l.r.
Št. 014-2/2019
Mislinja, dne 29. januarja 2019
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti