Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

397. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019, stran 815.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 3. redni seji 14. februarja 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Gorenja vas - Poljane za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2019 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.299.678
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.898.647
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.259.112
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.695.252
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
386.560
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
177.300
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.639.535
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
122.017
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
50.300
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
23.800
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.440.418
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
235.172
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
94.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
141.172
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.200
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.200
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.164.659
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.058.473
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
106.186
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.384.865
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.743.523
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
514.333
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
82.307
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.007.883
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.000
409
REZERVE
121.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.031.639
410
SUBVENCIJE
225.859
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.068.214
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
196.831
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
540.735
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.462.851
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.462.851
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
146.852
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
110.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
36.852
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–85.187
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.776
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
1.776
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.064
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
10.000
440
DANA POSOJILA
10.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
41.840
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
236.653
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
236.653
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–280.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–236.653
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
85.187
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
280.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 80 % rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se nameni za investicije v zagotavljanje požarne varnosti,
– turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje turizma v občini,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva proračuna EU za investicije,
– prispevki občanov za ceste, ki se namenijo za izgradnjo in obnovo cest,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni vzdrževanju gozdnih cest,
– prihodki od smetarine,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– lastni prihodki KS (vodarina, prihodki od pokopališke dejavnosti),
– komunalni prispevek,
– prihodki namenjeni odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– in ostali namenski prihodki po zakonu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
– občinskega sveta,
– nadzornega odbora,
– župana
odloča župan brez omejitev.
– občinske uprave in režijskega obrata na predlog vodje oddelka odloča župan.
Župan je pooblaščen, da v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe za posamezne namene med proračunskimi postavkami, vendar največ do 25 % obsega področja sprejetega proračuna. V obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji, in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije ter prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma, v smislu petega odstavka tega člena, nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju (za obdobje januar–junij 2019) in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Omejitev iz prejšnjega odstavka pa ne velja za investicijske odhodke za projekte EU.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Omejitev pa ne velja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali pa so bili namenski prihodki načrtovani v premajhnem znesku.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma iz evropskih sredstev ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
8. člen 
(proračunski sklad) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5 % vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu proračuna.
Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo:
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, strela, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, ter ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča župan in o tem s pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5 % celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev, na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave, in o tem s pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 2.000,00 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Gorenja vas - Poljane, vendar največ do skupne višine 10.000,00 evrov vseh dolgov v posameznem letu, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 0,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorenja vas - Poljane, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna – javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2019 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-002/2018-038
Gorenja vas, dne 14. februarja 2019
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti