Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

422. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, stran 904.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) v zvezi z 18. členom Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 6/16) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »65/08 in 63/13 – ZS-K« nadomesti z besedilom »65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku za besedo »samostojna« dodata besedi »in neodvisna«.
3. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija za izvajanje javnega nadzora nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
– odloča v postopkih nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter izreka ukrepe nadzora,
– opravlja naloge pristojnega organa za nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (UL L št. 158 z dne 27. 5. 2014, str. 77),
– nadzira Slovenski inštitut za revizijo pri načrtovanju in izvajanju nadzora pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
– zagotavlja slovenske prevode Mednarodnih revizijskih standardov,
– sprejema druga pravila revidiranja (standardov revidiranja, etičnih poklicnih standardov; standardov obvladovanja kakovosti revidiranja),
– sprejema hierarhijo pravil revidiranja, ki niso predpisi,
– nadzira sprejetje pravil ocenjevanja vrednosti ter določanje hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti,
– določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ter preizkus strokovnih znanj,
– organizira izobraževanja za pridobitev naziva pooblaščeni revizor in nadzira izobraževanja za pridobitev naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti,
– izvaja preizkuse strokovnih znanj za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja,
– izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti revidiranja in nalog pooblaščenega revizorja ter opravlja registracijo zakonitih revizorjev, revizijskih podjetij, revizorjev tretjih držav in revizijskih subjektov tretjih držav,
– nadzira izdajo dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ter registracijo zakonitih revizorjev in revizijskih družb tretjih držav,
– vodi registre revizijskih družb, revizijskih podjetij, revizijskih subjektov tretjih držav in pooblaščenih revizorjev ter v skladu z zakonom objavlja akte o ukrepih nadzora,
– organizira stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev in nadzira stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
– zagotavlja kakovost dela pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb,
– lahko oblikuje priporočila za zagotovitev kakovosti izvajanja revizij posameznih vrst revizijskih subjektov,
– proučuje pobude drugih nadzornih organov in zainteresiranih oseb za izboljšanje in razvoj kakovosti revidiranja,
– sodeluje z drugimi regulativnimi organi v Republiki Sloveniji in s sorodnimi mednarodnimi institucijami s področja revidiranja oziroma nadzora nad revidiranjem za izvajanje pristojnosti iz zakona,
– zagotavlja javnost dela tako, da na svojih spletnih straneh objavi letni načrt dela, letno poročilo, poročilo o pregledu kakovosti revidiranja in ocenjevanja vrednosti z glavnimi ugotovitvami pregleda in poročilo o ukrepih Agencije in izrečenih sankcijah,
– druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi.«.
4. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih nalog iz:
– državnega proračuna na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za finance,
– prihodkov po tarifi in
– drugih virov v skladu s predpisi.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2019-1611-0014
 
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti