Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

Ob-1391/19, Stran 268
Na podlagi Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (Uradni list Evropske unije, UL L št. 132; v nadaljnjem besedilu: Sklep 445/2014/EU) ter Sklepa (EU) št. 2017/1545 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. september 2017 o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (Uradni list EU L št. 237; v nadaljnjem besedilu Sklep (EU) št. 2017/1545), Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51000-1172018/3 z dne 10. januar 2019, Ministrstvo za kulturo objavlja
razpis 
za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko prestolnico kulture« za leto 2025 v Republiki Sloveniji
Evropa je od nekdaj središče umetniškega razvoja ter izjemnega kulturnega bogastva in velike raznolikosti, pri čemer imajo evropska mesta ključno vlogo pri nastajanju in širjenju kulture.
Aktivnost Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki jo za nazive od 2020 do 2033 ureja Sklep št. 445/2014/EU, spremenjen s Sklepom (EU) št. 2017/1545.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.
V skladu z razporedom iz priloge k Sklepu št. 445/2014/EU, ki je bil spremenjen s Sklepom (EU) št. 2017/1545, se naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025 lahko dodeli enemu mestu v Sloveniji in enemu mestu v Nemčiji.
Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv »Evropska prestolnica kulture« za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
V pomoč mestom pri pripravi ponudbe ta razpis vsebuje pregled meril, ki se bodo uporabljala pri oceni prijav v skladu z merili iz Sklepa št. 445/2014/EU, ter informacije o izbirnem postopku. V prilogi 1 bodo mesta našla tudi prijavni obrazec v slovenski in angleški različici, ki ga morajo izpolniti v obeh jezikih za predložitev vloge.
Organ upravljanja, pristojen za izbirni postopek za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji, je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo za kulturo).
Nadaljnje podrobnosti o aktivnosti Evropska prestolnica kulture so dostopne na naslednjih spletnih straneh:
– www.mk.gov.si
– http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm.
1. Rezultat izbirnega postopka
Izbirni postopek za evropsko prestolnico kulture Unije prinaša dvoje:
– podelitev naziva Evropska prestolnica kulture in
– podelitev denarne nagrade v višini 1,5 milijona EUR v spomin na Melino Mercouri.
V ta namen je treba tudi ta razpis za oddajo prijav obravnavati kot pravila natečaja za podelitev nagrade Meline Mercouri.
Naziv in nagrada se podelita na podlagi enakih meril, kot so opredeljena v 2. točki tega razpisa. Nagrada je plačana v letu naziva in zanjo veljajo pogoji in pravila, določena v 5. točki tega razpisa.
2. Merila za imenovanje mesta za evropsko prestolnico kulture in podelitev nagrade Meline Mercouri
a. Merila za upravičenost
Upravičeni vlagatelji:
Ta razpis za oddajo prijav se nanaša izključno na mesta v Republiki Sloveniji, ki se želijo prijaviti za naziv »Evropska prestolnica kulture 2025«.
Naziv velja za mesto. Mesta lahko po želji vključijo svoja okoliška območja, vendar se naziv dodeli samo mestu, ne pa celotnemu območju. Če mesto vključi svoje okoliško območje, se vloga vloži v imenu mesta.
Vsaka vloga mora temeljiti na kulturnem programu z močno evropsko razsežnostjo. Kulturni program zajema leto naziva Evropska prestolnica kulture in se oblikuje posebej za naziv.
Naj spomnimo, da se v primeru zahtevka v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru oddaje prijav, lahko uveljavlja izključna odgovornost vlagateljev.
Formalna merila za prijavo:
Vsa mesta kandidati izpolnijo enotni prijavni obrazec iz priloge 1. Mesta kandidati morajo upoštevati, da sta v prijavnem obrazcu različna vprašalnika za predizbor in izbor.
Mesta kandidati morajo pri pripravi svoje vloge izpolniti v nadaljevanju naštete formalne zahteve. Prijave, ki ne bodo upoštevale teh zahtev za predizbor ali končno fazo izbora,1 ne bodo upoštevane kot upravičene in ne bodo obravnavane naprej:
1 Več podrobnosti o fazah predizbora in izbora je na voljo v 3. točki tega razpisa.
– Mesta kandidati pošljejo organu upravljanja pisno sporočilo, da nameravajo vložiti prijavo najpozneje en mesec pred rokom iz 4. točke tega razpisa pod »Oddaja prijav«.
– Prijava mora biti napisana v slovenščini in angleščini. Obe jezikovni različici prijave morata biti enaki po vsebini in predstavitvi. Angleška različica prijave bo delovna različica za skupino, ustanovljeno za izvedbo izbirnega postopka.
– Mesta kandidati odgovorijo na vsa vprašanja v ustreznem vprašalniku obrazca iz priloge 1.
– V fazi predizbora angleška različica prijave ne sme presegati 60 strani formata A4. Za končno fazo izbora angleška različica prijave ne sme presegati 100 strani formata A4. Vlagatelji lahko vključijo ilustracije, grafike ali katere koli druge vizualne elemente (kot so logotipi), vendar so ti vključeni v omejitev glede strani.
– Za predizbor se prijave pošljejo v papirni obliki in elektronski obliki v roku, navedenem v 4. točki tega razpisa pod »Oddaja prijav«. Za končno fazo izbora se prijave pošljejo v papirni in elektronski obliki v roku, ki ga bo ministrstvo določilo mestom, uvrščenim v ožji izbor po zaključeni fazi predizbora.
b. Merila za izključitev
Mesta kandidati morajo podpisati častno izjavo, s katero potrjujejo, da niso v katerem od položajev iz prvega odstavka člena 106 ter 107., 108. in 109. člena finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije,2 ter izpolnijo obrazec iz priloge 2.
2 Finančna uredba z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L št. 298 z dne 26. oktobra 2012).
c. Merila za dodelitev
Merila za dodelitev ocene prijavam so razdeljena v šest skupin, ki ustrezajo določbam 5. člena Sklepa št. 445/2014/EU, in vseh šest skupin je enako vrednotenih:
1. prispevek k dolgoročni strategiji,
2. evropska razsežnost,
3. kulturna in umetniška vsebina,
4. zmožnost izvedbe,
5. doseg,
6. upravljanje.
1. V zvezi s »prispevkom k dolgoročni strategiji« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– kulturna strategija za mesto kandidata je v času prijave vzpostavljena ter vključuje program in načrte za podporo kulturnim dejavnostim tudi po letu naziva;
– načrti za krepitev zmogljivosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja, vključno z oblikovanjem dolgoročnih povezav med kulturnim, gospodarskim in družbenim področjem v mestu kandidatu;
– predvideni dolgoročni kulturni, družbeni in gospodarski vpliv, vključno z razvojem mesta, ki bi ga imel naziv za mesto kandidata;
– načrti za spremljanje in ocenjevanje učinka naziva na mesto kandidata, in za razširjanje rezultatov ocenjevanja.
2. V zvezi z »evropsko razsežnostjo« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– obseg in kakovost dejavnosti, ki spodbujajo kulturno raznolikost Evrope, medkulturni dialog in večje medsebojno razumevanje med evropskimi državljani;
– obseg in kakovost dejavnosti, ki poudarjajo skupne vidike evropskih kultur, dediščine in zgodovine, pa tudi evropsko povezovanje in aktualne evropske teme;
– obseg in kakovost dejavnosti, ki vključujejo evropske umetnike, sodelovanje z nosilci dejavnosti ali mesti v različnih državah, po potrebi vključno z drugimi mesti, ki imajo naziv, ter nadnacionalna partnerstva;
– strategija za pritegnitev zanimanja širše evropske in mednarodne javnosti.
3. V zvezi s »kulturno in umetniško vsebino« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– jasna in usklajena umetniška vizija ter strategija za kulturni program;
– vključitev lokalnih umetnikov in kulturnih organizacij v zasnovo in izvedbo kulturnega programa;
– obseg in raznolikost predlaganih dejavnosti ter njihova splošna umetniška kakovost;
– zmožnost združevanja lokalne kulturne dediščine in tradicionalnih umetniških oblik z novimi, inovativnimi in eksperimentalnimi kulturnimi izrazi.
4. V zvezi z »zmožnostjo izvedbe« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– prijava ima široko in močno politično podporo ter trdno zavezo lokalnih, regionalnih in državnih organov;
– mesto kandidat ima ali bo imelo ustrezno in delujočo infrastrukturo, da bo nosilo naziv.
5. Pri »dosegu« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– vključitev lokalnega prebivalstva in civilne družbe v pripravo prijave in izvedbo aktivnosti;
– oblikovanje novih in trajnostnih priložnosti za udeležbo ali za sodelovanje najrazličnejših skupin državljanov v kulturnih dejavnostih, zlasti mladih, prostovoljcev ter marginaliziranih in prikrajšanih, vključno z manjšinami, ob čemer se posebna pozornost nameni dostopnosti teh dejavnosti za invalide in starejše;
– celotna strategija za privabljanje občinstva in zlasti povezava z izobraževanjem ter sodelovanje šol.
6. Pri »upravljanju« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– izvedljivost strategije za zbiranje sredstev in predlaganega proračuna, kar po potrebi vključuje načrte za uporabo finančne podpore iz programov in skladov Unije ter zajema fazo priprave, leto naziva, oceno in predpise glede dejavnosti s trajnostnimi učinki ter načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih;
– predvidena struktura upravljanja in izvedbe aktivnosti, ki med drugim zagotavlja ustrezno sodelovanje med lokalnimi oblastmi in izvedbeno strukturo, vključno z umetniško ekipo;
– postopek za imenovanje direktorja in umetniškega direktorja ter njuno področje delovanja;
– da je tržna in komunikacijska strategija celovita in poudarja, da gre pri tej aktivnosti za aktivnost Unije;
– da je v izvedbeno strukturo vključeno osebje z ustreznim znanjem in izkušnjami za načrtovanje, upravljanje in izvedbo kulturnega programa za leto naziva.
Ta merila so pojasnjena s primeri v vodniku za mesta kandidate, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Evropske komisije na naslednjih naslovih:
– www.mk.gov.si
– http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm.
3. Postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture in nagrade Meline Mercouri
a. Strokovni svet
Svet neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: svet) se ustanovi za izvajanje postopkov izbora in spremljanja.
Vloga sveta je, da oceni prijave, prejete iz mest kandidatov, se uskladi glede seznama mest v ožjem izboru ter priporoči eno mesto, ki naj se mu podelita naziv Evropska prestolnica kulture in nagrada Meline Mercouri. Vloga sveta je tudi, da ob koncu faze spremljanja3 izda poročilo, na podlagi katerega se komisija odloči, ali mestu izplača nagrado Meline Mercouri.
3 Več podrobnosti o fazi spremljanja je na voljo v 5. točki tega razpisa.
Svet sestavlja deset do dvanajst članov.
Za fazi predizbora in izbora bo deset strokovnih članov imenovale evropske institucije in organi, tj. Evropski parlament, Svet, Komisija in Odbor regij, dva pa lahko imenuje Ministrstvo za kulturo v posvetovanju z Evropsko komisijo.
Iste strokovnjake imenuje odredbodajalec Komisije, da izdelajo priporočilo glede izplačila nagrade Meline Mercouri.
V skladu s 6. členom Sklepa št. 445/2014/EU so strokovnjaki državljani Unije, neodvisni, nimajo dejanskega ali morebitnega navzkrižja interesov v zvezi s posameznim mestom kandidatom, imajo veliko izkušenj ter strokovnega znanja iz kulturnega področja, kulturnega razvoja mest ali organizacije dogodka Evropska prestolnica kulture ali mednarodnih kulturnih dogodkov podobnega obsega in ravni.
b. Faze postopka
Postopek za imenovanje mesta za evropsko prestolnico kulture je razdeljen na:
b.1 Fazo izbora
Faza izbora je sestavljena iz dveh različnih stopenj:
– Faza predizbora
Ministrstvo za kulturo bo organiziralo sestanek za predizbor na datum, ki bo določen kasneje in objavljen na spletni strani ministrstva, s povabilom vsem mestom kandidatom, ki so se odzvala na ta razpis v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, naj napotijo delegacijo na razgovor pred svetom.
Svet oceni vsako mesto kandidata na podlagi njegove prijave in razgovora glede ciljev aktivnosti Evropska prestolnica kulture ter meril, ki so določena v 2. točki tega razpisa.
Po tem sestanku se bo svet dogovoril o ožjem izboru mest kandidatov, ki bodo povabljena, da v končni fazi izbora spremenijo in dopolnijo svoje prijave. Svet bo izdal poročilo o predizboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav, ožji izbor mest kandidatov, ki bodo nadalje obravnavana, ter priporočila tem mestom.
Republika Slovenija nato uradno potrdi ožji izbor na podlagi poročila sveta in Ministrstvo za kulturo pošlje izbranim mestom kandidatom poziv, naj dopolnijo in spremenijo svoje prijave, z navedbo roka za predložitev teh prijav.
– Faza končnega izbora
Mesta kandidati, uvrščena v ožji izbor, dopolnijo in spremenijo svoje prijave ob upoštevanju meril za podelitev ter priporočil, navedenih v poročilu o predizboru. Vsako mesto v ožjem izboru mora pravočasno poslati svojo spremenjeno prijavo Ministrstvu za kulturo.
V tej fazi bo svet morda želel obiskati mesta v ožjem izboru, da bi na kraju samem lahko dobil boljši vpogled v kandidature in stopnjo zavezanosti projektu med prebivalci mesta in ključnimi zainteresiranimi stranmi.
V vsakem primeru bo Ministrstvo za kulturo organiziralo izbirni sestanek na datum, ki bo določen kasneje in objavljen na spletni strani ministrstva, s povabilom vsem mestom, uvrščenim v ožji izbor, da pošljejo delegacijo na razgovor pred svetom.
Svet oceni vsako mesto kandidata, uvrščeno v ožji izbor, na podlagi njegove spremenjene prijave in razgovora glede ciljev aktivnosti evropske prestolnice kulture ter meril, kot so določena v 2. točki tega razpisa.
Po tem sestanku se svet dogovori o priporočilu največ enega mesta za naziv. Če nobeno od mest kandidatov ne izpolnjuje vseh meril, lahko svet priporoči, da se naziv v Republiki Sloveniji za leto 2025 ne podeli.
Svet izda poročilo o izboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav in utemeljeno priporočilo za imenovanje enega mesta za naziv. Poročilo vsebuje tudi priporočila zadevnemu mestu glede napredka, ki ga je potrebno doseči do leta naziva.
b.2 Imenovanje mesta za evropsko prestolnico kulture in podelitev nagrade Meline Mercouri
Republika Slovenija na podlagi priporočila sveta imenuje eno mesto, ki v letu 2025 nosi naziv Evropska prestolnica kulture, in o tem imenovanju obvesti Evropski parlament, Svet, Komisijo in Odbor regij najpozneje štiri leta pred letom naziva.
Ko svet predlaga, kateremu mestu naj se podeli naziv, hkrati priporoči odredbodajalcu Komisije, naj nagrado Meline Mercouri dodeli temu mestu.
Potem, ko je bilo mesto uradno imenovano, lahko odredbodajalec Komisije na podlagi tega priporočila dodeli nagrado Meline Mercouri v višini 1.500.000 EUR.4
4 V skladu s sredstvi, ki so na voljo v okviru ustreznega programa Unije za podporo kulturi.
4. Oddaja prijav
Mesta v Republiki Sloveniji, ki se želijo prijaviti za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025, se odzovejo na ta razpis tako, da izpolnijo ustrezni vprašalnik prijavnega obrazca iz priloge 1 (v prilogi 1 sta dva vprašalnika: prvi za predizbor in drugi, bolj poglobljen, za končni izbor) in obrazec »častna izjava« iz priloge 2.
Dvajset izvodov v papirni obliki in eno elektronsko različico vsake prijave v angleščini ter tri izvode v papirni obliki in eno elektronsko različico vsake prijave v slovenščini, je treba poslati na naslednji poštni naslov in elektronski naslov najpozneje do 31. 12. 2019: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.mk@gov.si.
Mesta kandidati pošljejo pisno sporočilo, da nameravajo vložiti prijavo, najpozneje do 30. 11. 2019.
Ministrstvo vlagatelje obvesti o prejemu njihove vloge v 8 delovnih dneh.
Z oddajo vloge se mesta strinjajo, da se njihova e-prijava v fazah predizbora in izbora objavi na spletnih straneh ministrstva (www.mk.gov.si) in Komisije (http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm) ob koncu faze izbora.
Merila za upravičenost so določena v a) odstavku 2. točke tega razpisa.
5. Spremljanje in plačilo nagrade Meline Mercouri
Nagrada Meline Mercouri se podeljuje v povezavi z imenovanjem mesta za evropsko prestolnico kulture. Vendar pa bo plačilo izvedeno najpozneje konec marca leta 2025, pod pogojem, da izbrano mesto še naprej izpolnjuje svoje zaveze, ki jih je sprejelo v fazi prijave, še vedno izpolnjuje merila, določena v razpisu, ter upošteva priporočila sveta iz poročila o izboru in poročil o spremljanju.
Šteje se, da so bile zaveze, sprejete v fazi prijave, v imenovanem mestu izpolnjene, kadar program in strategija med fazo prijave in letom naziva nista bila bistveno spremenjena, zlasti če:
a) je proračun ohranjen na ravni, ki omogoča izvedbo kakovostnega kulturnega programa v skladu s prijavo in merili;
b) je bila neodvisnost umetniške ekipe ustrezno spoštovana;
c) je evropska razsežnost v končni različici kulturnega programa ostala dovolj močna;
d) tržna in komunikacijska strategija ter komunikacijsko gradivo, ki jih uporablja imenovano mesto, jasno odražajo dejstvo, da so evropske prestolnice kulture aktivnost Unije;
e) so načrti za spremljanje in oceno učinka naziva na mesto, ki kandidira, že pripravljeni.
Skladnost s temi zahtevami bo Komisija ocenila na podlagi priporočila sveta neodvisnih strokovnjakov ob koncu faze spremljanja, ki poteka od imenovanja mesta za evropsko prestolnico kulture do začetka leta naziva.
Podobno kot izbirni postopek tudi fazo spremljanja izvaja svet. Komisija bo med svetom in imenovanim mestom sklicala tri sestanke za spremljanje, da bi svet lahko ocenil priprave na dogodek ter svetoval mestu pri oblikovanju kakovostnega kulturnega programa in učinkovite strategije. Po tretjem sestanku bo svet pripravil poročilo, ki bo podlaga za odločitev Komisije, ali mestu izplača nagrado Meline Mercouri ali ne. Prosimo, da upoštevate, da izplačilo nagrade ni samodejno.
Ko odredbodajalec Komisije izda sklep o podelitvi nagrade, se mesto strinja, da Komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče lahko opravijo preverjanja in revizije.
Glede dodelitve in plačila nagrade se uporablja pravo Unije. Pristojno sodišče ali razsodišče, pristojno za reševanje sporov, je Splošno sodišče Sodišča Evropske unije: General Court, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, tel. (352) 4303-1, faks (352) 4303 2100, e-poštni naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu.
Vlagateljem, ki so dali lažne izjave ali zagrešili nepravilnosti ali goljufije, se lahko izrečejo denarne ali upravne kazni ali oboje v skladu s pogoji iz 145. člena zgoraj navedene finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, in sorazmerno z vrednostjo nagrade Meline Mercouri.
Ko se leto naziva konča, mora mesto, ki se mu bo dodelil naziv Evropska prestolnica kulture, pripraviti poročilo o oceni ob uporabi skupnih smernic in kazalnikov, ki jih je določila Komisija5, ter ga poslati Evropski komisiji do 31. decembra 2026 v skladu s 16. členom Sklepa št. 445/2014/EU.
5 http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc/city-own-guide_en.pdf.
6. Dodatne informacije
Mesta, ki se zanimajo za naziv, lahko pridobijo informacije na informativnem sestanku, ki ga bo organiziralo Ministrstvo za kulturo. Podrobnejše informacije o informativnem sestanku bodo objavljene na splet strani Ministrstva za kulturo.
Informacije o aktivnosti evropske prestolnice kulture so na voljo na spletni strani Evropske komisije na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm.
Priporočamo, da mesta kandidati preberejo vodnik za mesta, ki se prijavljajo za naziv Evropska prestolnica kulture, ki je na voljo na istem naslovu.
Mesta, ki jih naziv zanima, lahko od Ministrstva za kulturo in Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji pridobijo dodatne informacije na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.mk@gov.si; European Commission (Evropska komisija), DG EAC, Creative Europe Programme (Program Ustvarjalna Evropa), J 70 1/234, 1049 Brussels, Belgium, e-naslov: EAC-ECOC@ec.europa.eu.
Poslovnik, v katerem so navedeni zlasti ime organa upravljanja, odgovornega za organizacijo in upravljanja razpisa ter pravila za sestanke za predizbor in izbor, vključno z jezikovno ureditvijo in organizacijo predstavitev mest, bo na voljo najkasneje do 30. 6. 2019 na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti