Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

385. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027), stran 811.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027) št. 09–43/18 z dne 27. 11. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Šentjur, ki meri 11.245,44 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občini Šentjur, oziroma v katastrskih občinah Dramlje, Pletovarje, Slatina, Ostrožno, Dolga gora, Ponkvica, Ponikva, Zagaj, Vodule, Marija Dobje, Primož, Goričica, Zlateče, Lokarje, Kameno, Grobelno, Šentjur pri Celju, Podgrad, Krajnčica, Rifnik, Tratna, Vodruž, Zgornje Selce in Bezovje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Šentjur je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2 % državnih gozdov ter 9,02 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.549,19 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 349 m3/ha, od tega 138 m3/ha iglavcev in 211 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,5 m3/ha, od tega 4,39 m3/ha iglavcev in 5,11 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Šentjur določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.548,9 ha,
– ekološke funkcije na površini 107,12 ha ter
– socialne funkcije na površini 114,43 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Šentjur za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 393.782 m3, od tega 157.776 m3 iglavcev in 236.006 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 309,7 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 86,3 ha;
4. odstranjevanje vzpenjavk na 2,35 ha;
5. zaščita sadik s 3.000 količki ter
6. odstranjevanje 13.150 kosov tulcev in zaščitnih mrež.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Šentjur v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-260/2018
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2018-2330-0020
Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti