Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

420. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 903.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 in 59/18) se v 8. členu na koncu prvega odstavka dodata nova dva stavka, ki se glasita: »Predmet podukrepa so tudi dejavnosti za širjenje informacij, z namenom seznanitve udeležencev z znanjem, pomembnim za njihovo delo. Te dejavnosti so lahko v obliki razstav, strokovnih srečanj, predstavitev ali informacij v tiskanih ali elektronskih medijih, pri čemer gradiva ali dejanja ne smejo vključevati promocije posameznih izdelkov, ki bi bili uporabljeni med izvedbo tega podukrepa.«.
V tretjem odstavku se v prvi alineji črtata vejica in besedilo »sofinanciranih iz ukrepa Sodelovanje iz 35. člena Uredbe 1305/2013/EU«.
2. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku za besedilom »izvedbe demonstracijskih projektov« doda besedilo »ter investicijski stroški«.
V drugem odstavku se besedilo »izvedbe demonstracijskih projektov v skladu s točko (a) tretjega odstavka 38. člena Uredbe 702/2014/EU« nadomesti z besedilom »izvedbe demonstracijskih projektov ter investicijski stroški v skladu s točkama (a) in (b) tretjega odstavka 38. člena Uredbe 702/2014/EU«.
3. člen 
V 25. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, besedilo »Upravičenec mora hraniti« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, agencija in upravičenec hranijo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ministrstvo na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence objavi podatke o shemi pomoči po tej uredbi v skladu z drugim in četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začeti postopki) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 in 59/18), se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 in 59/18).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2018-2330-0096
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti