Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

Št. 41011-0003/2019 Ob-1374/19, Stran 306
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2019), Programa kulture Občine Prevalje za obdobje 2019–2022 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2019, Občina Prevalje objavlja
javni razpis 
za izbiro programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.
III. Področja kulturnih programov, ki so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2019 sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulture: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– program je nekomercialne narave – to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in
– program poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem koledarskem letu;
– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:
– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar pravilnik določa drugače in 
– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.
V. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2019, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture, v skupni višini 40.000 €, od tega sredstva v višini 24.000 € za programe v letu 2019 in sredstva v višini 16.000 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2019.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce in vzorec pogodbe.
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko vlagatelji dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
IX. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 25. 3. 2019 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2019«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12. ure. Vloga, ki ni pravočasna, se s sklepom zavrže in neodprta vrne vlagatelju.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo točke IX. javnega razpisa.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 26. 3. 2019 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v letu 2019.
Občina Prevalje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti