Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

384. Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora, stran 807.

  
Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter drugega in tretjega odstavka 18. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik določa program strokovnega usposabljanja za tehnike delavnic za tahografe (v nadaljnjem besedilu: delavnice) in oseb, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon), ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja.
II. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
2. člen 
(1) Program strokovnega usposabljanja se izdela na podlagi:
1. predpisov, ki urejajo čas vožnje, odmorov in počitkov ter tahografe:
– Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, sklenjenega v Ženevi 1. julija 1970, ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu (Uradni list SFRJ, št. 30/74), Zakonom o ratifikaciji sprememb Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR) (Uradni list RS – MP, št. 9/06), Uredbo o ratifikaciji 4. spremembe Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list RS – MP, št. 7/07) in z Uredbo o ratifikaciji 5. in 6. spremembe Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list RS – MP, št. 11/11),
– Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1),
– Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1),
– Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 19),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/799 z dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 139 z dne 26. 5. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/502 z dne 28. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/799 za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 85 z dne 28. 3. 2018, str. 1),
– zakona.
2. izvedbenih predpisov, sprejetih na podlagi zakona:
– predpisov, ki urejajo nadzor izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi,
– predpisov, ki urejajo odobritev in naloge delavnic za tahografe ter naprave za omejevanje hitrosti,
– predpisov, ki urejajo prepisovanje podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidenc,
– predpisov, ki urejajo dele in opreme vozil z napravo za omejevanje hitrosti.
3. navodil proizvajalcev, ki se nanašajo na tip zapisovalne opreme in naprave za omejevanje hitrosti,
4. priporočil, navodil in razlag za izvajanje predpisov iz 1. in 2. točke tega člena.
3. člen 
(1) Program strokovnega usposabljanja za pametne tahografe za tehnike delavnic zajema naslednje vsebine:
1. osnovna seznanitev z vsebinami iz prejšnjega člena,
2. izvajanje postopkov in nalog delavnice,
3. obseg odobritve,
4. pogoji za odobritev,
5. odvzem odobritve,
6. naprave za omejevanje hitrosti,
7. razgradnja zapisovalne opreme,
8. pomnilniške kartice,
9. prepisovanje podatkov iz zapisovalnih naprav,
10. izdelava zapisnikov,
11. nadzor nad delavnicami,
12. evidenca o delavnicah,
13. evidenca o tahografih,
14. pogoji za tehnika in upravitelja delavnice,
15. oglasna deska delavnice,
16. vodenje evidenc,
17. uporaba orodja in opreme v delavnici (praktična izvedba postopkov in nalog).
(2) Program strokovnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka se zagotavlja na področju pametnega tahografa vseh proizvajalcev in tipov. Usposabljanje obsega 32 učnih ur. Program zajema tudi vsebine za analogni tahograf vseh proizvajalcev in tipov ter digitalni tahograf vseh proizvajalcev in tipov. Program zajema tudi vsebine za napravo za omejevanje hitrosti.
(3) Učna ura traja 45 minut.
4. člen 
(1) Program strokovnega usposabljanja za pametne tahografe za osebe, pooblaščene za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zakona, zajema naslednje vsebine:
1. osnovna seznanitev s področji iz 1. do 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
2. pregled ugotovitev nadzora,
3. pristojnost in pooblastila glede nadzora,
4. izvajanje nadzora (obseg in način),
5. sodelovanje in izmenjava informacij,
6. pregled zapisovalne opreme in zapisov,
7. prekrški,
8. uporaba opreme za izvajanje nadzora (praktična izvedba postopkov in nalog).
(2) Usposabljanje pooblaščenih uradnih oseb iz prejšnjega odstavka obsega 24 učnih ur.
5. člen 
(1) Za tehnike delavnic in osebe, pooblaščene za izvajanje nadzora iz prejšnjega člena, ki so že opravili strokovno usposabljanje, se izvede skrajšani program usposabljanja za pametni tahograf. Ta zajema:
1. seznanitev s cilji in namenom socialne zakonodaje v cestnih prevozih,
2. pregled sprememb in dopolnitev predpisov iz 2. člena tega pravilnika,
3. pregled ugotovitev nadzora,
4. pregled priporočil Evropske unije,
5. seznanitev s tehničnim napredkom orodja in opreme ter
6. odkrivanje manipulacij in praktična izvedba postopkov kontrole ter izrednega pregleda.
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka obsega osem učnih ur.
6. člen 
(1) Izvajalec usposabljanja predloži program usposabljanja iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika komisiji iz drugega odstavka tega člena do 1. oktobra tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
(2) Vsebino in kakovost izvajanja programa strokovnega usposabljanja potrdi enkrat letno komisija, sestavljena iz predstavnikov strokovnih služb ministrstva, pristojnega za promet, in inšpektorata, pristojnega za promet. Ta komisija tudi nadzira izvajanje usposabljanj.
7. člen 
(1) Program strokovnega usposabljanja izvajajo pravne ali fizične osebe, določene v prvi alineji prvega odstavka 17. člena zakona.
(2) Program strokovnega usposabljanja pooblaščenih uradnih oseb organov iz 32. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organi) lahko izvajajo tudi organi ob izpolnjevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Če organ ne izpolnjuje vseh pogojev iz 13. člena tega pravilnika, lahko kandidat opravi manjkajoči del usposabljanja pri drugem organu oziroma pravni ali fizični osebi iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja).
III. POSTOPEK IZVAJANJA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
8. člen 
(1) Kandidat, ki se želi udeležiti strokovnega usposabljanja, vloži pisno ali elektronsko prijavo pri izvajalcu usposabljanja.
(2) Prijava mora vsebovati podatke o kandidatu (osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev) in področje strokovnega usposabljanja.
(3) Kandidat, ki se je že udeležil strokovnega usposabljanja, opravi usposabljanje po skrajšanem programu iz 5. člena tega pravilnika.
9. člen 
(1) Izvajalec usposabljanja obvesti kandidata o kraju in času izvajanja strokovnega usposabljanja.
(2) Strokovno usposabljanje se izvede najpozneje 30 dni od dne, ko izvajalec usposabljanja prejme prijavo.
(3) Izvajalec usposabljanja o kraju in času strokovnega usposabljanja obvesti tudi komisijo iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
10. člen 
(1) O izvajanju strokovnega usposabljanja se vodi zapisnik. Vodi ga predstavnik izvajalca usposabljanja.
(2) V zapisnik se vpišejo: izvajalec strokovnega usposabljanja, predavatelji, datum strokovnega usposabljanja in seznam udeležencev. Zapisnik podpiše predstavnik izvajalca usposabljanja.
(3) Priloga zapisnika je program strokovnega usposabljanja.
11. člen 
(1) Kandidat, ki se je udeležil strokovnega usposabljanja, prejme o tem potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Potrdilo o strokovni usposobljenosti izda izvajalec usposabljanja v okviru informacijskega sistema evidence tahografov.
(3) Potrdilo podpiše zakoniti zastopnik pravne ali fizične osebe oziroma predstojnik organa.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZVAJALEC USPOSABLJANJA 
12. člen 
Naloge izvajalca usposabljanja smejo opravljati pravne ali fizične osebe, ki pridobijo ustrezno dovoljenje ministra, pristojnega za promet.
13. člen 
(1) Pravna ali fizična oseba mora za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega člena izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika,
2. registrirana je za izvajanje dejavnosti strokovnega usposabljanja,
3. ima zagotovljene predavatelje in druge strokovne delavce za izvajanje programov po tem pravilniku,
4. ima ustrezne prostore,
5. ima tehnično opremo in učne pripomočke za izvajanje programov po tem pravilniku,
6. razpolaga s potrjenim programom in gradivom strokovnega usposabljanja,
7. trajno zagotavlja nepristranskost glede na osebe, ki so udeleženci strokovnega usposabljanja.
(2) Organ mora za pridobitev dovoljenja izpolnjevati pogoje iz 3. do 7. točke prejšnjega odstavka.
14. člen 
(1) Pravni ali fizični osebi se z odločbo odvzame dovoljenje za izvajanje strokovnega usposabljanja:
– če ne izpolnjuje več pogojev iz 13. člena tega pravilnika,
– če je dala lažne izjave, podatke ali listine v postopku pridobivanja dovoljenja ali preverjanja izpolnjevanja pogojev za njegovo pridobitev,
– če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije, če je prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz drugega razloga,
– če svojih nalog ne opravlja v skladu s tem pravilnikom.
(2) O odvzemu dovoljenja ministrstvo, pristojno za promet, obvesti delavnice in nadzorne organe iz 32. člena zakona.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(1) Tehnikom delavnic, ki imajo opravljeno strokovno izobraževanje po sistemu, ki je veljal do začetka veljavnosti tega pravilnika, in to dokazujejo z ustreznim potrdilom, se prizna strokovna usposobljenost, vendar morajo za pridobitev pomnilniške kartice delavnice za pametni tahograf opraviti usposabljanje po skrajšanem programu iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora in imajo opravljeno strokovno izobraževanje po sistemu, ki je veljal do začetka veljavnosti tega pravilnika, in to dokazujejo z ustreznim potrdilom, se prizna strokovna usposobljenost, vendar morajo za pridobitev pomnilniške kartice nadzornega organa za pametni tahograf ali za uporabo pomnilniške kartice nadzornega organa opraviti usposabljanje po skrajšanem programu iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega pravilnika izvajalec usposabljanja predloži program usposabljanja iz 3. ali 4. člena tega pravilnika do 15. marca 2019 in skrajšani program usposabljanja iz 5. člena tega pravilnika do 1. marca 2019.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora (Uradni list RS, št. 27/09).
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-294/2018/20
Ljubljana, dne 1. februarja 2019
EVA 2018-2430-0074
Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti