Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

13. Zakon o ratifikaciji Protokola k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije (MPPMKSAP), stran 57.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije (MPPMKSAP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije (MPPMKSAP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. februarja 2019.
Št. 003-02-2/2019-2
Ljubljana, dne 20. februarja 2019
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA K SEVERNOATLANTSKI POGODBI O PRISTOPU REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE (MPPMKSAP) 
1. člen
Ratificira se Protokol k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije, podpisan v Bruslju 6. februarja 2019.
2. člen 
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:1
1 Besedilo protokola v izvirniku v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
P R O T O C O L 
TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of North Macedonia to that Treaty,
Agree as follows:
Article I 
Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of North Macedonia an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of North Macedonia shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.
Article II 
The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.
Article III 
The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.
Signed at Brussels on the sixth day of February 2019
.P R O T O K O L
K SEVERNOATLANTSKI POGODBI O PRISTOPU REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE 
Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 v Washingtonu, se,
v prepričanju, da se bo varnost severnoatlantskega območja s pristopom Republike Severne Makedonije k tej pogodbi okrepila,
sporazumejo:
I. člen 
Po začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar Organizacije Severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic Vladi Republike Severne Makedonije pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe Republika Severna Makedonija postane pogodbenica z dnem deponiranja listine o pristopu pri Vladi Združenih držav Amerike.
II. člen 
Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike o njegovem sprejetju. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o dnevu prejetja vsakega takega uradnega obvestila in dnevu začetka veljavnosti tega protokola.
III. člen 
Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako verodostojni, se hrani v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. Ta pošlje pravilno overjene kopije protokola vladam vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe.
V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.
Podpisano v Bruslju šestega februarja 2019.
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
3. člen 
Za izvajanje protokola skrbita ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve in ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/19-1/16
Ljubljana, dne 12. februarja 2019
EPA 372-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti