Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, stran 814.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16. odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18) je Občinski svet Občine Brežice na 2. redni seji dne 4. 2. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih 
1. člen 
Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 93/14) se spremeni tako, da se:
– besedilo tretjega odstavka 5. člena spremeni tako, da glasi: »Sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta znaša 285,00 eurov bruto. Kolikor se seja občinskega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na nadaljevanju seje, sejnina ne izplača. Članom občinskega sveta se za udeležbo na seji občinskega sveta povrnejo stroški, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.«
– besedilo četrtega odstavka 5. člena se spremeni tako, da glasi: »Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega telesa občinskega sveta znaša 55,00 eurov bruto. Zunanjim članom delovnih teles in predsedujočemu na seji delovnega telesa, pripada sejnina povišana za 50 % zneska sejnine za člane delovnega telesa. Kolikor se seja delovnega telesa občinskega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na nadaljevanju seje, sejnina ne izplača. Članom delovnih teles se za udeležbo na seji delovnega telesa, povrnejo stroški, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.«
– doda tretji odstavek 6. člena, ki glasi: »V primeru nadaljevanja seje občinskega sveta in seje delovnega telesa občinskega sveta se le-to upošteva kot celota. Izplačilo sejnine se tako izvede na podlagi evidence prisotnosti, ki dokazuje več kot 50 % prisotnost na seji.«
– v prvem odstavku 7. člena znesek »43,46« nadomesti z zneskom »55«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2014
Brežice, dne 5. februarja 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti