Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

414. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 840.

  
Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1; ZLS), 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 17. in prvega odstavka 51. člena Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU, št. L 94/1), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen odloka) 
(1) Ta odlok ureja:
– ustanovitev Sveta Centra za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o.,
– ustanovitev Strokovne komisije Sveta Centra za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o.,
– obračunska obdobja po predpisih o metodologiji za oblikovanje cen,
– postopke v zvezi s pregledi elaboratov o cenah in potrjevanjem cen izvajanja javnih služb,
– enotno ceno javnih služb,
– in ostala pravila, povezana s Svetom Centra za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo ter oblikovanjem in določanjem cen.
(2) Namen tega odloka je ustanoviti Svet Centra za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo, določiti njegove pristojnosti ter način odločanja ter zagotoviti enotna pravila na področju oblikovanja in določanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vseh občin, ki zagotavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb po tem odloku, s skupnim izvajalcem CEROZ d.o.o.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– CEROZ je CEROZ d.o.o., Brdce 41B, Dol pri Hrastniku, matična številka 2117711, davčna številka 64201643;
– javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura in predstavlja vse premične in nepremične objekte, naprave, opremo in druga sredstva v lasti oziroma solasti občin ustanoviteljic ali imajo občine ustanoviteljice drugačno pravico razpolaganja in je oddana v najem CEROZ-u ter jo slednji potrebuje za izvajanje javnih služb za območje vseh občin. Javna infrastruktura je v naselju Unično, na naslovu Brdce 41B, Dol pri Hrastniku;
– javna služba obsega gospodarsko javno službo obdelava in gospodarsko javno službo odlaganje. Obseg in vsebina obeh gospodarskih javnih služb za namene tega odloka se določa v skladu z vsakokrat veljavnimi državnimi predpisi;
– javna služba obdelava je gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov iz 4. točke prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ; ZVO-1);
– javna služba odlaganje je gospodarska javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 5. točke prvega odstavka 149. člena ZVO-1;
– mešani komunalni odpadki so odpadki, klasifikacijska št. 200301, po Sklepu Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2014/955/EU oziroma v vsakokrat veljavnih predpisih določeni odpadki, ki so lahko predmet javne službe;
– občine so vse občine, ki so podpisale sporazum o sodelovanju iz 3. člena tega odloka;
– občine ustanoviteljice so Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi, in so imetnice poslovnih deležev v CEROZ-u in solastnice javne infrastrukture;
– občine koncedentke so občine neustanoviteljice, in sicer Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba.
(2) Opredelitve izrazov se spremenijo s spremembo predpisov.
3. člen 
(sporazum o sodelovanju) 
Občine ustanoviteljice in občine koncedentke so z namenom skupnega zagotavljanja obvezne občinske javne službe obdelava in obvezne občinske javne službe odlaganje dne 19. 3. 2018 sklenile Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem (v nadaljevanju: sporazum o sodelovanju).
4. člen 
(izvajanje javne službe) 
Občine ustanoviteljice in občine koncedentke urejajo pravno obliko skupnega izvajanja javne službe obdelava in javne službe odlaganja v svojih odlokih, in sicer:
– občine ustanoviteljice v obliki javnega podjetja CEROZ, in
– občine koncedentke s podelitvijo neposredne koncesije CEROZ-u.
II. USTANOVITEV SKUPNEGA ORGANA 
5. člen 
(ustanovitev skupnega organa občin) 
(1) S tem odlokom občinski sveti občin ustanoviteljic in občin koncedentk na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZLS ustanovijo skupni organ občin ustanoviteljic in koncedentk.
(2) Ime skupnega organa občin ustanoviteljic in občin koncedentk je Svet CEROZ (v nadaljevanju: Svet CEROZ).
(3) Sedež Sveta CEROZ je na naslovu Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku.
6. člen 
(sestava in način dela Sveta CEROZ) 
(1) Svet CEROZ sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic in koncedentk.
(2) Predsednik Sveta CEROZ je za dobo enega leta vsakokratni župan ene izmed občin ustanoviteljic v vrstnem redu Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi.
(3) Predsednik Sveta CEROZ predstavlja Svet CEROZ, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja ter usklajuje delo Sveta CEROZ.
(4) Svet CEROZ opravlja delo na sejah.
(5) Seje Sveta CEROZ potekajo na sedežu Sveta CEROZ ali dopisno (po e-pošti, pisno ali telefonsko).
(6) Svet CEROZ sprejme poslovnik o delu, v katerem se podrobneje uredijo pravila o načinu sklica sej, gradivih, osebah, ki se poleg predstavnikov Sveta CEROZ udeležujejo sej, pisanju in potrjevanju zapisnika ter druga relevantna pravila.
7. člen 
(število glasov članov Sveta CEROZ) 
Vsak župan občine ustanoviteljice ima pri sprejemanju odločitev po dva glasova, vsak župan občine koncedentke pa po en glas.
8. člen 
(pristojnosti Sveta CEROZ) 
Svet CEROZ ima naslednje pristojnosti:
– potrjuje cene storitev javne službe obdelava in javne službe odlaganje, izračunane v skladu z veljavnimi državnimi in občinskimi predpisi, tem odlokom ter sporazumom o sodelovanju, v rokih in na način, določen v tem odloku, pri čemer mora biti elaborat o oblikovanju cen predhodno pregledan in potrjen s strani Strokovne komisije iz tega odloka;
– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem metodologije za oblikovanje cen storitev javne službe, če metodologija ni predpisana z državnimi predpisi;
– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov oddajanja mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo;
– usklajuje odločitve o morebitnih dodatnih investicijah, obnovah ali stroških, potrebnih za izpolnjevanje zahtev v primerih sprememb evropskih ali državnih predpisov na področju izvajanja javne službe obdelava in javne službe odlaganje;
– usklajuje odločitve v zvezi s pristopom novih občin;
– usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z javno službo sprejemajo organi občin in jih posreduje v sprejem pristojnim organom občin;
– odloča o drugih zadevah, povezanih z izvajanjem javne službe.
9. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet CEROZ odloča z navadno večino prisotnih, pri čemer je Svet CEROZ sklepčen, če je prisotnih toliko županov, ki skupaj zagotavljajo vsaj 51 % glasov vseh občin.
10. člen 
(organizacijske in administrativne naloge) 
Organizacijske in administrativne naloge za Svet CEROZ opravlja CEROZ d.o.o.
11. člen 
(sredstva za delo Sveta CEROZ) 
(1) Sredstva za delovanje Sveta CEROZ (stroški zunanjih strokovnjakov za preglede elaboratov, izdelavo skupnih pravnih aktov ipd.) zagotavljajo občine ustanoviteljice in koncedentke v razmerju glasov, določenih v 7. členu tega odloka.
(2) Za določitev višine potrebnih sredstev za delo, načina plačila ter druga s tem povezana vprašanja občine sklenejo ustrezno pogodbo.
(3) Predstavniki Sveta CEROZ niso upravičeni do sejnin in povračil stroškov v zvezi s sejami s strani CEROZ.
12. člen 
(strokovna komisija) 
(1) V skladu s tem odlokom in na podlagi sporazuma iz 3. člena tega odloka se ustanovi Strokovna komisija, ki je pristojna za strokovni pregled predlogov cen javne službe v skladu s kriteriji iz tega odloka. Strokovna komisija po pregledu elaborata o oblikovanju cen le-tega potrdi ali pa predlaga popravke oziroma dopolnitve. Odločitvi strokovne komisije mora biti priloženo obrazloženo strokovno mnenje.
(2) Strokovna komisija izvaja za Svet CEROZ tudi druge strokovne naloge, ki so potrebne za izvajanje pristojnosti Sveta CEROZ iz 8. člena tega odloka.
(3) Strokovna komisija je sestavljena iz po enega predstavnika vsake občine s področja gospodarskih javnih služb ali finančno-računovodskih sektorjev. Predstavnike imenujejo župani za mandatno obdobje štirih let.
(4) Strokovna komisija sprejema odločitve na enak način kot Svet CEROZ.
(5) Organizacijske in administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja CEROZ d.o.o.
III. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE CEN 
13. člen 
(cene storitev javne službe) 
(1) Cene storitev javne službe se določajo v skladu s predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom.
(2) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in minimalne varnosti izvajanja GJS se v okviru upravičenih cen javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva CEROZ v višini 3 % nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Potrebna osnovna sredstva CEROZ potrdi Strokovna komisija s potrditvijo elaborata o cenah.
14. člen 
(enotna potrjena cena) 
(1) Občine ustanoviteljice in občine koncedentke določajo enako potrjeno ceno za območje vseh občin, in sicer na ravni posamezne javne službe in tudi znotraj posamezne javne službe enako ceno posamezne storitve in enako ceno javne infrastrukture.
(2) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioniranja.
15. člen 
(zaračunavanje storitev) 
(1) Občine uredijo način in pooblastilo za zaračunavanje storitev javne službe obdelava in javne službe odlaganja v odlokih, pri čemer storitve uporabnikom storitev javne službe zaračunavajo izvajalci javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
(2) Če posamezna občina ne zagotovi zaračunavanja prek izvajalca javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, zagotovi takšna občina kritje vseh dodatnih stroškov, ki bi zaradi tega nastali, izven pravila enotne cene iz 14. člena tega odloka (vzpostavitev baz podatkov, izdajanje računov, izterjava itd.).
16. člen 
(upravičeni stroški) 
Strokovna komisija pri presoji upravičenih stroškov javne službe upošteva veljavne predpise, ki urejajo oblikovanje cen občinskih javnih služb varstva okolja, primerjalno analizo, analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije, ali uporabi drug, strokovno ustrezen način presoje upravičenih stroškov.
17. člen 
(obračunsko obdobje) 
(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
(2) V primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene GJS, ali v primeru spremembe predpisov in drugih utemeljenih okoliščin, lahko Svet CEROZ s sklepom na podlagi tega odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo smiselno.
18. člen 
(priprava in posredovanje elaboratov o cenah) 
(1) CEROZ enkrat letno pripravi elaborat o cenah javnih služb za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem odlokom, in ga v tekočem letu najpozneje do 30. 9. posreduje Strokovni komisiji, in to ne glede na višino potrebnih sprememb cen GJS glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.
(2) Elaborat mora skladno s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe, predpisi o državnih pomočeh in tem odlokom, vsakič vključevati tudi predlog poračuna pozitivnih ali negativnih razlik.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena CEROZ v primeru iz drugega odstavka 17. člena tega odloka pripravi elaborat skladno z obdobjem, ki ga določi Svet CEROZ.
19. člen 
(poračuni cen) 
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike manjše od 10 % med potrjeno ceno javne službe preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno javne službe preteklega obračunskega obdobja, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno javne službe preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno javne službe preteklega obračunskega obdobja se navedene pozitivne in/ali negativne razlike, v celoti poračunajo v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče obračunsko obdobje.
(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne storitve posamezne javne službe.
(4) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter subvencij, odloča Svet CEROZ.
(5) Poračun z vračilom subvencij občinam se lahko izvede le, če so občine subvencijo plačale, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev javne službe.
(6) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz drugega odstavka 17. člena tega odloka odloči Svet CEROZ pri določitvi obračunskega obdobja.
20. člen 
(delo strokovne komisije za presojo elaboratov) 
(1) Strokovna komisija pregleda elaborat in zahteva od CEROZ-a morebitne dopolnitve ali spremembe najkasneje v roku 30 dni od prejema.
(2) V naslednjih 10 dneh CEROZ elaborat dopolni ali spremeni v skladu z upravičeno zahtevo Strokovne komisije in ga dopolnjenega ponovno pošlje Strokovni komisiji.
(3) Če strokovna komisija za presojo elaboratov v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, ne zahteva dopolnitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z določili tega odloka, se šteje, da v elaboratu izračunane cene ustrezno upoštevajo upravičene stroške in da so s tem potrjene s strani Strokovne komisije.
(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim sklepom Strokovne komisije in predlog sklepa o potrditvi cen javne službe, vključno s predlogom subvencij ali vračil uporabnikom, posreduje CEROZ Svetu CEROZ, ki sprejme elaborat in potrdi nove enotne cene GJS ter odloči o poračunu oziroma vračilu razlik v cenah in subvencijah.
21. člen 
(odločanje o cenah) 
(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah odloči Svet CEROZ.
(2) Nove cene GJS se uveljavijo 1. 1. prihodnjega obračunskega obdobja oziroma v primeru iz drugega odstavka 17. člena tega odloka v skladu s sklepom Sveta CEROZ.
22. člen 
(subvencije cen) 
(1) Občine lahko določijo različne subvencije cen javnih služb oziroma različne zaračunane cene javnih služb.
(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe in sklepi občinskih svetov posameznih občin. Če občinski svet posamezne občine subvencije ne potrdi, je zaračunana cena v takšni občini enaka potrjeni ceni.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(pristojnosti Sveta CEROZ in Strokovne komisije) 
(1) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije za občine ustanoviteljice pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega odloka z dnem začetka veljavnosti tega odloka v zadnji izmed občin ustanoviteljic.
(2) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije posamezne občine koncedentke pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega odloka po začetku veljavnosti tega odloka v posamezni občini koncedentki, začetku veljavnosti odloka v skladu s prvim odstavkom tega člena in podpisu koncesijske pogodbe s strani posamezne koncedentke, pri čemer morajo uveljaviti odlok in podpisati koncesijske pogodbe občine koncedentke, ki dosegajo skupaj vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 24. členom sporazuma o sodelovanju.
(3) Pristojnost članov Sveta CEROZ in Strokovne komisije posamezne občine koncedentke preneha, če koncesijska pogodba ne prične veljati ali z dnem prenehanja koncesijske pogodbe. Ne glede na prejšnji stavek član Sveta CEROZ ali Strokovne komisije občine koncedentke obdrži pristojnosti glede potrjevanja morebitnih poračunov cen, skladno s koncesijsko pogodbo.
(4) Občine morajo v desetih delovnih dneh po začetku veljavnosti tega odloka v smislu prvega in drugega odstavka tega člena imenovati člane Strokovne komisije. Če posamezna občina člana Strokovne komisije ne imenuje, se do imenovanja šteje, da soglaša z odločitvami Strokovne komisije, ki so sprejete v večini, določeni skladno s tem odlokom.
24. člen 
(elaborat o cenah) 
(1) CEROZ mora Strokovni komisiji posredovati predlog elaborata v roku dvajsetih dni po začetku veljavnosti tega odloka, ko je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 23. člena tega odloka, ko začne ta odlok veljati v občinah koncedentkah, ki skupaj skladno s 24. členom sporazuma o sodelovanju dosegajo vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in toliko koncedentk tudi podpiše koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se prvo obračunsko obdobje začne z veljavnostjo cen skladno s sklepom sveta CEROZ in se zaključi z zadnjim dnem koledarskega leta.
(3) Strokovna komisija in Svet CEROZ pregledata in potrdita ali zavrneta elaborat iz prvega ali drugega odstavka tega člena v roku tridesetih dni od datuma, ko elaborat prejme Strokovna komisija.
25. člen 
(poračuni za obdobje do začetka izvajanja koncesij) 
(1) Ne glede na 6., 14., 17. do 19. in 23. člen tega odloka imajo po začetku veljavnosti tega odloka v vseh občinah ustanoviteljicah pravico člani Sveta CEROZ občin ustanoviteljic za obračunska obdobja, ki se zaključijo z začetkom izvajanja koncesij, s sklepom določiti obračunsko obdobje, presoditi elaborat in določiti način in višino poračuna cen do uporabnikov storitev GJS, pri čemer o tem odločajo člani Sveta CEROZ občin ustanoviteljic z 51 % večino.
(2) Občine ustanoviteljice lahko skladno s predpisi razlike iz prvega odstavka tega člena subvencionirajo poračun cen.
26. člen 
(veljavnost predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati šesti odstavek 44. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008), v delu, ki se nanaša na potrditev cen javne službe obdelava in javne službe odlaganje.
27. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti