Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

404. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Dislocirana enota Vrtca Postojna, stran 822.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11., 36.–40. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 4. redni sejidne 6. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Dislocirana enota Vrtca Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem aktom Občina Postojna (v nadaljevanju: koncedent) ugotavlja javni interes za izvedbo projekta Dislocirana enota Vrtca Postojna (v nadaljevanju: projekt) v obliki javno zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve koncesije storitev za projektiranje, gradnjo, tekoče in investicijsko vzdrževanje, energetsko upravljanje, zavarovanje objekta in upravljanje objekta vrtca.
2. člen 
Ta koncesijski akt določa:
– dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega izvajanja,
– pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadaljevanju: koncesionar),
– splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– način financiranja koncesionirane dejavnosti,
– način podelitve koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja in
– druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
Javni interes je izkazan na podlagi investicijske dokumentacije, in je:
– zagotovitev ustreznih prostorov za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje na območju Občine Postojna;
– izboljšanje standarda kakovosti in bivanja za končne uporabnike vrtca;
– lažja organizacija in izvedba dela za zaposlene za namen izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje.
II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV 
3. člen 
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in obratovanja objekta Dislocirana enota Vrtca Postojna, ki ga koncesionar v obliki uporabnine objekta zaračunava uporabnikom.
Koncesionar je upravičen do dogovorjenega plačila uporabnine, v kolikor dosega v koncesijski pogodbi dogovorjen nivo storitve (zagotavljanje funkcionalnosti prostorov in ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti uporabnikov storitev), kar pomeni, da se višina uporabnine sorazmerno zmanjša, če koncesionar ne dosega s koncesijsko pogodbo dogovorjenega nivoja storitve.
Območje izvajanja koncesije se umešča na nepremičnine v k.o. 2490 Postojna s parcelno št. 392/17, 392/36, 392/41, 392/43, 392/47 in 392/57, ki so v lasti koncedenta.
Za potrebe izvedbe in realizacije projekta bo koncedent prenesel na koncesionarja stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena v koncesijski pogodbi.
4. člen 
Koncesija zajema zlasti:
– projektiranje, gradnjo in upravljanje objekta Dislocirana enota Vrtca Postojna v skladu s koncedentovo investicijsko dokumentacijo,
– tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– energetsko in drugo upravljanje objekta v koncesijski dobi,
– zavarovanje objekta,
– dajanje prostorov objekta v uporabo uporabnikom,
– zagotavljanje ustreznih pogojev za uporabo prostorov objekta za različne uporabnike.
Koncesija storitev se izvede po modelu DFBOT (projektiraj, financiraj, zgradi, obratuj, prenesi v last).
5. člen 
Uporabnik predmeta koncesije je prednostno javni zavod Vrtec Postojna za namene predšolske vzgoje in izobraževanja, drugi javni zavodi, društva, vsi iz Občine Postojna, vsi kot uporabniki prostorov objekta Dislocirana enota Vrtca Postojna.
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja izvajanje koncesionirane dejavnosti in koncedentu posreduje svojo oceno in pripombe izvajanja koncesionirane dejavnosti.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
6. člen 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava ali skupina več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
7. člen 
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izkaže ekonomsko in finančno ter tehnično sposobnost za realizacijo celotnega projekta,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega bo razvidno zagotavljanje kvalitetnih storitev za uporabnike,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži ceno storitve v predpisani strukturi cene,
– da predloži jamstvo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesije,
– da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo, ki jo pri upravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzroči koncedentu ali tretjim osebam on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu,
– da bo v primeru, če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega akta in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo priznava tudi Republika Slovenija.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI 
8. člen 
Medsebojne pravice koncedenta in koncesionarja se uredijo s pogodbo o javno zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje koncesije, in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
Koncesionar mora s pogodbo prevzeti vsa tveganja financiranja celotnega projekta, vsa tveganja projektiranja ter gradnje objekta in iz tega izhajajoča tveganja obratovanja objekta in racionalne rabe energije, vsa tveganja zagotavljanja storitev, vsa tveganja upravljanja in vsa tveganja tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta in pripadajoče opreme.
Koncendent mora s pogodbo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
9. člen 
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje njihove dejavnosti,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v skladu z javnim interesom in potrebami uporabnikov,
– upoštevati vse tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti.
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
10. člen 
Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.
Koncesija se podeli za čas gradnje, največ 2 leti in za čas upravljanja in obratovanja objekta, največ 15 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE 
11. člen 
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev in se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
12. člen 
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javnem zasebnem partnerstvu in zakonom, ki ureja javna naročila. Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
Javni razpis za izbiro koncesionarja vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno zasebnega partnerstva,
– imenu in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno zasebnem partnerstvu in aktu o javno zasebnem partnerstvu,
– predmetu, modelu, obsegu in območju javno zasebnega partnerstva,
– začetku in trajanju javno zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno zasebnega partnerstva,
– dostopnosti razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
– zahtevah glede vsebine ponudb,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
– kraju (naslov), datumu in uri odpiranja ponudb,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij,
– druge navedbe, pomembne za oddajo ponudbe na javni razpis.
13. člen 
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan v skladu z 52. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
Komisija dela na sejah in odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki je podlaga za odločanje na občinskem svetu. Soglasje občinskega sveta je pogoj za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Obvestilo o izboru izda direktor občinske uprave.
14. člen 
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena od ponudb zanj ni sprejemljiva, ne izbere koncesionarja.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
15. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi koncedenta. Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki se nanaša na koncesijo.
Koncesionar mora koncedentu posredovati letno poročilo o izvajanju koncesije za preteklo leto najkasneje do 30. 4. tekočega leta.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojne inšpekcijske službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
16. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen 
Koncesijska pogodba preneha:
– po izteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre v primeru:
– hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesionirane dejavnosti ali njeno izvajanje v nasprotju z določili tega akta ali koncesijske pogodbe, ne izvajanje dejavnosti strokovno in pravočasno, torej tako, da so povzročene uporabnikom večje motnje in težave pri izvajanju njihove dejavnosti,
– dokazanih in ponavljajočih se grobih kršitev predpisov,
– neizpolnjevanja predpisanih pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– neustreznega vzdrževanja objekta, skladno s pogoji in standardi na področju predšolske dejavnosti ter neizpolnjevanja prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe, odpovedni rok in druge medsebojne obveznosti ob razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen 
Z odkupom koncesije s strani koncedenta preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred iztekom časa trajanja koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
19. člen 
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na druga pogodbena določila:
– če koncesionar ne začne opravljati koncesije v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju postaviti primeren rok za odpravo kršitev.
Koncedent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal izločitveno pravico, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI 
20. člen 
Statusne spremembe v družbi koncesionarja so možne samo s pisnim soglasjem koncendenta.
21. člen 
Koncesionar je dolžan opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile (npr. potres, požar ipd.).
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki bi nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
22. člen 
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti upravljanja in obratovanja objekta, ki je predmet koncesije storitve, v uporabo uporabnikom, se določi v koncesijski pogodbi.
XI. KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Ta koncesijski akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019
Postojna, dne 6. februarja 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti