Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

377. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 797.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18) se v 1. členu 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
3. Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);«.
5. in 6. točka se spremenita tako, da se glasita:
»5. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 74), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/557 z dne 9. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 641/2014 glede obvestila o povečanju zgornje meje za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 93 z dne 11. 4. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 641/2014/EU);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);«.
2. člen 
V 2. členu se 16. točka spremeni tako, da se glasi:
»16. praha je neobdelano orno zemljišče, na katerem je treba v tekočem letu izvesti katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov v skladu z drugo alinejo 8. točke tega člena. Če je to zemljišče prijavljeno za zagotavljanje površine z ekološkim pomenom kot praha oziroma praha za medonosne rastline v skladu s prvo ali četrto alinejo drugega odstavka 22. člena te uredbe, veljajo za to zemljišče tudi zahteve iz 22. člena te uredbe;«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. medonosne rastline so sončnica, lan, ajda, facelija, bela gorjušica in oljna redkev.«.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »ter za leto 2018 in naslednja leta do 54,97 %« nadomesti z vejico in besedilom »za leto 2018 do 54,97 % ter za leto 2019 in naslednja leta do 56,02 %«.
4. člen 
V 8.a členu se v drugem odstavku za besedilom »leto 2018« doda besedilo »in 3 % za leto 2019«.
5. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zemljišče v prahi za medonosne rastline, kar pomeni, da je vsaj od 1. maja do 31. oktobra tekočega leta prisotna facelija ali ajda oziroma je vsaj od 15. aprila do 15. oktobra tekočega leta prisotna sončnica, lan, bela gorjušica ali oljna redkev. Prisotna je lahko mešanica medonosnih rastlin ali mešanica medonosne rastline ali medonosnih rastlin in drugih kmetijskih rastlin, če je medonosne rastline ali medonosnih rastlin več kot 50 % vzniklih rastlin in če se upošteva obdobje iz te alineje za tisto medonosno rastlino, ki je v mešanici v največjem deležu. V obdobju iz te alineje ni dovoljeno spravilo medonosne rastline ali medonosnih rastlin. Mulčenje ali košnja brez spravila je dovoljena le, če se nato zagotovi ponovna prisotnost medonosne rastline ali medonosnih rastlin.«.
6. člen 
V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki samostojnega podjetnika posameznika ali v obliki fizične osebe, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v centralni register prebivalstva, se kot prva vzpostavitev kmetijskega gospodarstva iz točke (a) drugega odstavka 50. člena Uredbe 1307/2013/EU šteje prvi vpis fizične osebe, ki je samostojni podjetnik posameznik, ali fizične osebe, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v centralni register prebivalstva, kot nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki kmetije, se za plačilo za mladega kmeta uporabljajo določbe 49. in 50. člena Uredbe 639/2014/EU, razen prvega (a) odstavka 49. člena Uredbe 639/2014/EU. Kot prva vzpostavitev kmetijskega gospodarstva iz točke (a) drugega odstavka 50. člena Uredbe 1307/2013/EU se šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca kmetije v RKG, ki v skladu s točko (b) prvega pododstavka prvega odstavka 49. člena Uredbe 639/2014/EU nad kmetijo izvaja učinkovit in dolgotrajni nadzor v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.
(5) Šteje se, da nosilec kmetije izvaja učinkovit in dolgotrajni nadzor nad kmetijo iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejema odločitve, povezane z upravljanjem oziroma vodenjem kmetije,
– je nosilec kmetije do najmanj 30. maja leta, ki sledi letu, za katero je vložil vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete,
– ima v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za kmetijske površine kmetijskega gospodarstva, ki so vpisane v RKG, pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik ali ima za uporabo kmetijskih zemljišč soglasje lastnika zemljišč, če je nosilec pravic, obveznosti in sankcij, ki se nanašajo na sheme neposrednih plačil, in če se sredstva iz naslova neposrednih plačil nakazujejo le na njegov transakcijski račun.
(6) Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo:
1. v primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka: izpolnjen obrazec »Izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije« iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: izjava), ki jo izpolnijo in podpišejo nosilec kmetije in polnoletni člani kmetije, ki so vpisani v RKG na dan vložitve zbirne vloge za tekoče leto in jo posredujejo agenciji v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
2. v primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka: vpis v RKG;
3. v primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka: podatki iz RKG.
(7) Ne glede na prvo alinejo petega odstavka tega člena se šteje, da je nosilec kmetije odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejema odločitve, povezane z upravljanjem oziroma vodenjem kmetije, če izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:
– če je upravičen do sredstev v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete;
– če za tekoče leto za primarno kmetijsko proizvodnjo vodi na svoje ime knjigovodstvo za davčne namene.
(8) Ne glede na četrti odstavek tega člena nosilec kmetije ni upravičen do plačila za mlade kmete, če je eden izmed prejšnjih nosilcev kmetije že prejel plačilo za mlade kmete.«.
7. člen 
V 37. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima na površini, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, eno ali več vrst zelenjadnic s povprečno gostoto setve ali sajenja prisotno najmanj 60 dni, nepretrgoma ali v največ dveh delih, v obdobju od datuma oddaje zbirne vloge za tekoče leto v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, do 15. oktobra tekočega leta;«.
V drugem odstavku se za besedo »bučke« doda besedilo »(jedilne)«, za besedo »buča« se doda besedilo »(jedilna)«, besedilo »sladka koruza« pa se nadomesti z besedilom »redkev (razen oljna redkev)«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen hkrati do podpore za zelenjadnice in do podpore za strna žita za isto kmetijsko površino za tekoče leto.
(5) Prisotnost zelenjadnic iz druge alineje prvega odstavka tega člena pomeni posejano ali posajeno zelenjadnico. Šteje se, da se prisotnost zelenjadnice zaključi z datumom začetka spravila zelenjadnice, če se pobira kot celotna rastlina, oziroma z datumom zaključka spravila, če se pobira le del zelenjadnice ali plodov in je zelenjadnica še vedno v fazi tehnološke zrelosti. Datumi prisotnosti zelenjadnice se navedejo na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Navedeno obdobje se šteje kot obdobje obvezne prisotnosti zelenjadnice, ki traja najmanj 60 dni. Če je setev ali sajenje opravljeno pred datumom vložitve zbirne vloge za tekoče leto, se 60-dnevno obdobje prisotnosti iz druge alineje prvega odstavka tega člena začne šteti z datumom vložitve zbirne vloge za tekoče leto. Če se 60-dnevno obdobje prisotnosti iz druge alineje prvega odstavka tega člena zagotavlja v dveh delih, je rok setve ali sajenja zelenjadnice za drugi del obdobja za uveljavljanje podpore za tekoče leto 30. september tekočega leta.«.
Šesti odstavek se črta.
8. člen 
V 42. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko od 25. februarja 2019 naprej nosilec kmetijskega gospodarstva izstopi iz sheme, če to sporoči agenciji ob vložitvi zbirne vloge najpozneje do roka za vložitev zbirne vloge za leto, v katerem ne želi sodelovati v shemi za male kmete, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
9. člen 
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18), se končajo v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki v zvezi z izstopi iz sheme za male kmete končajo v skladu z novim četrtim odstavkom 42. člena uredbe.
(3) Nosilec kmetije, ki se je vzpostavil kot mladi kmet med leti 2014 in 2018 v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plač (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18), lahko plačilo za mlade kmete uveljavlja do vključno petega leta po prvi vzpostavitvi v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plač (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18), če je izpolnjen pogoj o učinkovitem in dolgoročnem nadzoru iz spremenjenega 24. člena uredbe.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2019
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2018-2330-0103
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost