Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

338. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (SD OPN 2), stran 722.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14 z dne 30. 6. 2014) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (SD OPN 2) 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 51/13 z dne 14. 6. 2013) (v nadaljevanju SDOPN2).
2. člen 
SDOPN2 se nanašajo na spremembo 94. člena, katerega se uskladi z aktualnim pravnim stanjem.
3. člen 
SDOPN2 Občine Kostanjevica na Krki vsebuje besedilo (1) in priloge akta (3) v naslednjem obsegu:
(1) Besedilo odloka o OPN
(3) Priloge:
31 – izvleček iz nadrejenega akta,
32 – prikaz stanja prostora, ki vsebuje grafični in tekstualni del,
34 – prva mnenja NUP,
35 – obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
36 – povzetek za javnost.
4. člen 
V 94. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(zaščita pred poplavami) 
(1) Razredi poplavne nevarnosti in omilitveni ukrepi so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte razredov poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo poplavno ogroženost, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.
(4) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne novogradnje v smislu »nadomestnih gradenj«, to je odstranitev obstoječih objektov ter na mestu odstranjenih objektov postavitev novih, rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
(6) V skladu s predpisi o vodah so na območju omilitvenega ukrepa prepovedani posegi v prostor in dejavnosti, ki onemogočajo izvedbo, delovanje in vzdrževanje tega omilitvenega ukrepa. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikažejo nove karte razredov poplavne nevarnosti.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2018
Kostanjevica na Krki, dne 5. februarja 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost